Teksty na stron? test-hpv.pl promuj?c? produkty z portfolio laboratorium Nucleagena.

brief
: para-naukowo i merytorycznie ale troszk? strasz?co
target: kobiety
rok: 2008
klient: Nucleagena
agencja: codivate


fragmenty:

Dlaczego warto zrobi? test na HPV?

Zaka?enie wirusem HPV zwykle przebiega bezobjawowo, dlatego bardzo cz?sto jego nosiciele nie wiedz?, ?e s? zara?eni. Najpewniejszym sposobem wykrycia infekcji jest wykonanie testu DNA HPV. Umo?liwia on wczesne wykrycie wirusa i podj?cie kroków zapobiegaj?cych rozwojowi chorób, zw?aszcza najgro?niejszej z nich – raka…

Kto powinien zrobi? test?

Zawsze lepiej jest wiedzie?. Skuteczne przeciwdzia?anie chorobom wynikaj?cym z zaka?enia wirusem HPV, uzale?nione jest przede wszystkim od czasu rozpoznania zaka?enia. Szybka diagnoza wielokrotnie zwi?ksza prawdopodobie?stwo wyleczenia.

Kobiety. Test polecany jest kobietom aktywnym seksualnie. Nie ma znaczenia liczba partnerów oraz stosunków. Wykonanie tekstu wskazane jest nawet po wieloletniej przerwie w prowadzeniu ?ycia p?ciowego.

M??czy?ni. Warto aby test wykonali m??czy?ni, którzy posiadali wi?cej ni? jedn? partnerk? seksualn?. Zadbaj? dzi?ki temu o stan zdrowia przysz?ej lub obecnej partnerki…

Objawy zara?enia HPV

Rok, maksymalnie dwa. W wi?kszo?ci wypadków, po up?ywie najwy?ej dwóch lat, organizm samoczynnie wyeliminuje zaka?enie wirusem HPV. Jest to jednak a? za du?o czasu, aby zarazi? partnera. Jeszcze gorzej, gdy uk?ad odporno?ciowy jednak nie poradzi sobie z HPV. Powik?ania s? niebezpieczne i trudne do wyleczenia.

Zaka?enie wirusem HPV b?on ?luzowych mo?e przebiega? w postaci bezobjawowej, subklinicznej i klinicznej. W klinicznym przypadku zaka?enia, go?ym okiem widoczne s? brodawki. Infekcj? utajon? mo?na wykry? wy??cznie przez wykonanie testu na obecno?? DNA HPV…

itd.