6 advertoriali promuj?cych badania HPV oraz testy HPV z portfolio laboratorium Nucleagena.


brief
: para-naukowo i merytorycznie ale troszk? “strasz?co”
target: kobiety
rok: 2008
klient: Nucleagena
agencja: codivate

Cytologia jednowarstwowa. Pewno?? przede wszystkim

W przypadku diagnozy lekarskiej pacjenci oczekuj? wyników pewnych w 100%. Tym bardziej oczekuj? tej pewno?ci, gdy w gr? wchodz? ?miertelne choroby, takie jak rak szyjki macicy. Dlatego laboratorium Nucleagena stosuje najdok?adniejsz? metod? bada? cytologicznych opart? na te?cie ThinPrep®.

Badanie cytologiczne ma na celu okre?lenie prawdopodobie?stwo rozwoju u pacjentki raka szyjki macicy. Polega ono na analizie wymazu cytologicznego; jego wyniki w Polsce oceniane s? wed?ug klasyfikacji Papanicolau pochodz?cej z pocz?tku XX wieku. Cz?sto, równie? samo badanie, prowadzone jest na starej metodzie przechowywania wymazu na szkie?ku. Tymczasem w USA od d?u?szego czasu obowi?zuje du?o skuteczniejsza metoda przechowywania wymazu z pochwy; ThinPrep®, oraz nowocze?niejsza forma klasyfikacji wyników, okre?lana jako system Bethesda….

Nobel 2008 za odkrycie wirusa HPV

Harald zur Hausen otrzyma? w tym roku nagrod? Nobla za badania nad wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego m.in. za rozwój raka szyjki macicy. Laureat Nobla w dziedziny fizjologii i medycyny nagrod? podzieli? si? z odkrywcami wirusa HIV.

Harald udowodni?, ?e DNA wirusa HPV ??czy si? z DNA komórek cz?owieka. W efekcie powoduje on 95% przypadków zachorowa? na raka szyki macicy; jednego z najcz??ciej wyst?puj?cych nowotworów z?o?liwych u kobiet – rocznie odnotowywanych jest oko?o 500 000 nowych przypadków tej odmiany raka. Z bada? wynika, ?e jest to najbardziej rozpowszechniony wirus przenoszony drog? p?ciow? – zaka?onych jest od 50 do 80 procent populacji. W 20% przypadków jego obecno?? przejmuje form? przewlek??, która statystycznie, 500-krotnie zwi?ksza ryzyko rozwoju raka szyjki macicy….

Oddychaj. Oszcz?dzaj p?uca.

W roku 1976 rocznica podpisania Deklaracji Niepodleg?o?ci Stanów Zjednoczonych by?a dla ameryka?skich ?o?nierzy wybitnie nieszcz??liwa. W tym dniu, podczas zjazdu weteranów Legionu Ameryka?skiego Stanu Pensylwania, 186 osób zachowa?o na legionelloz?. 29 weteranów oraz 5 pracowników personelu zmar?o. Odpowiedzialna za to by?a bakteria, która nadal cz?sto jest wykrywana w polskich szpitalach i hotelach.

W 2005 roku, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Gda?ska przeprowadzi?a kontrol? wody w 30 hotelach na Pomorzu. W kilku z nich stwierdzono obecno?? bakterii Legionella pneumophila, wywo?uj?cych legionelloz?. Kontrole przeprowadzono po wykryciu objawów tej choroby u niemieckiego turysty. W 2007 roku w Jastrz?biu Zdroju zmar?y trzy z sze?ciu osób zaka?onych legionelloz?. Sprowokowa?o to ministerstwo zdrowia do dzia?ania – wyda?o ono decyzj? o badaniach w kierunku legionellozy wszystkich obiektów u?yteczno?ci publicznej nie rzadziej ni? raz na dwana?cie miesi?cy….

Do trzydziestki mo?esz spa? spokojnie

Definitywnie nie warto si? starze?. Wi?cej obowi?zków, wi?cej problemów, wi?ksza podatno?? na choroby, a co si? z ni? wi??e, wi?cej spotka? towarzyskich… z lekarzem. Niestety konsultacje z tym ostatnim, kobiecie po 30-tce s? niemal niezb?dne dla zmniejszenia ryzyka wyst?pienia raka piersi.

Rocznie w Polsce odnotowuje si? 130 000 nowych zachorowa? na nowotwory. Co roku 85 000 Polaków umiera na ró?ne odmiany raka. Ca?kowicie wyleczonych zostaje tylko oko?o 30% pacjentów (porównuj?c – w USA odsetek ten wynosi 60%, w Europie Zachodniej 50%). Jednocze?nie statystki te maj? ulec pogorszeniu – za 10 lat liczba nowych zachorowa? na nowotwory w Polsce ma wzrosn?? do 160 000 rocznie….

Choroba o której filozofom cz?sto si? ?ni?o

Co? o czym pisz? filozofowie, medycy i literaci od 3000 lat, musi by? raczej istotne. Zw?aszcza gdy przewija si? i przez Stary Testament i przez pisma Hipokratesa i… pó?niej ju? regularnie powraca. Tym nie?miertelnym (niestety) tworem nie tylko literatury jest po prostu… rze??czka.

Cho? pierwsze wzmianki o rze??czce pojawiaj? si? w zamierzch?ej staro?ytno?ci, to nazwa? j? dopiero Galen w II wieku n.e. Jednak on nie uwa?a? jej za chorob?. Musia?y min?? kolejne stulecia, zanim Albert Neisser w 1879 roku wykry? w ropie pochodzenia rze??czkowego osobliw? bakteri?, któr? nazwa? gonokokiem. Dzi? rze??czka, cho? nadal niezwykle powszechna, jest bardzo ?atwa do wyleczenia… pod jednym warunkiem; gdy zostanie odpowiednio wcze?nie rozpoznana. I tutaj zaczyna si? problem, bo w 7 przypadkach na 10, zara?one ni? kobiety nie maj? ?adnych objawów. U m??czyzn sytuacja jest prostsza – bezobjawowo choroba ta rozwija si? tylko w co dziesi?tym przypadku….

Bezp?odno??, ci??a i wirusy

Czekaj?c na dziecko dobrze si? przygotowujesz; kupujesz ?ó?eczko, ubranka, pieluszki, pierwsze zabawki. Tymczasem jest jeden o wiele wa?niejszy element tych przygotowa? – dok?adne badania, które pomog? urodzi? zdrowego, dobrze rozwini?tego maluszka.

Lista niebezpiecze?stw wynikaj?cych z chorób przenoszonych drog? p?ciow?, które mo?esz przekaza? swojemu dziecku jest niepokoj?co d?uga; niska masa cia?a po urodzeniu, zapalenie spojówek, zapalenie p?uc, sepsa noworodkowa, uszkodzenia neurologiczne, utrata wzroku lub s?uchu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Tego typu choroby zwi?kszaj? te? ryzyko poronienia. Dlatego ci??arne kobiety w II i III trymestrze powinny prosi? lekarzy prowadz?cych o wykonanie bada? pod k?tem Chlamydia, Mykoplasma genitalium, Ureaplasma sp. oraz HSV I/II – nie wszyscy wykonuj? je rutynowo….