Teksty na stron? www.poczta3g.pl promuj?c? us?ugi videopoczty. Oprócz tekstów dla tego klienta przygotowa?em has?o przewodnie kampanii reklamuj?cych us?ug? – g?ównie wykorzystywane w ramach dzia?a? promocyjnych prowadzonych za pomoc? Internetu.


brief
: dynamicznie, m?odzie?owo i slangowo, ale merytorycznie
target: B2C, wszyscy internauci z ukierunkowaniem na m?odzie?
rok: 2006
agencja: zlecenie indywidualne

……………..

Baner, na którym wykorzystano ide? przewodni? tekstów (która nie by?a przygotowywana pierwotnie jako has?o reklamowe, ale nagle okaza?o si?, ?e dobrze si? do tego nadaje):

………………………..

Twoje multimedialne konto e-mail
Poczta trzeciej generacji

Poczta 3G to nowatorskie rozwi?zanie umo?liwiaj?ce przesy?anie wideo-wiadomosci, ??cz?cych w sobie tekst, obraz i d?wi?k.

Nie opisuj, tylko opowiadaj o przesy?anych zdj?ciach z wakacji. Nie u?ywaj emotikon, tylko podkre?l swoje emocje odpowiednim wyrazem twarzy.
Je?li chcesz to krzycz, je?li chcesz seksownie szeptaj. Poka? swoje emocje wyra?nie!

Presti?
Wyró?nij si? rozwi?zaniami du?o lepszymi od przestarza?ych, klasycznych e-maili.

Komfort
Korzystaj z prostego, intuicyjnego interfejsu u?ytkownika,
w przegl?darce internetowej lub programie pocztowym.

Nowoczesno??
Korzystaj z zaawansowanej technologii nagrywania
i dobierz jako?? obrazu i d?wi?ku do szybko?ci ??cza.

---

---
---