Teksty do broszury Nestlé: zarówno czysto reklamowe jak i zabawowo/poradnikowe.

brief
: emocjonalnie, bez szale?stw
target: B2C, rodzice ma?ych dzieci
rok: 2006
agencja: Rapp Collins Polska (grupa DDB Warszawa)Masz wp?yw na rozwój swojego dziecka

Mleko NAN ACTIVE doskonale odpowiada na potrzeby ?ywieniowe i aktywnie wspiera rozwój Twojego dziecka w pierwszym – tak wa?nym dla niego – roku ?ycia.

Dzi?ki unikalnej formule, NAN ACTIVE znakomicie na?laduje idea? – mleko matki.

OPTI PRO – to ?wietny budulec tkanek i komórek, pomaga osi?gn?? prawid?owy wzrost malca.
BIFIDUS – chroni przed infekcjami, wspiera uk?ad odporno?ciowy, hamuje rozwój szkodliwych bakterii.
LC PUFA – wywiera korzystny wp?yw na kor? mózgow?, wspiera rozwój mózgu i wzroku malca.

NAN ACTIVE to wyj?tkowy, smaczny pokarm dla dzieci. Idealny dla maluchów, których mamy nie mog? karmi? piersi?.

przyk?adowy tekst
opisuj?cy zabawy z dzieckiem
z cz??ci poradnikowej broszury.

Idzie rak, nieborak

Dziecko potrzebuje dotyku, lubi czu? blisko?? rodzica. Wci?gnij go w zabaw?, która nauczy go czerpa? rado?? z tego zmys?u. Recytuj?c znany wierszyk: „Idze rak, nieborak, czasem naprzód, czasem wspak…” w?druj palcami po ciele malca. Nie musisz szczypa? malca przy s?owach „b?dzie znak” – wystarczy, ?e go po?askoczesz.

Dziecko poznaje w?asne cia?o, a jednocze?nie uczy si? rozpoznawa? ró?nego rodzaju bod?ce dotykowe. Je?li do zabawy wprowadzisz w?tek zgadywania w którym miejscu „uszczypnie rak”, maluch dodatkowo b?dzie uczy? si? podstaw przewidywania.