Teksty na stron? internetow? dewelopera Genfer Homes – zarówno wizerunkowe jak i ofertowe – promuj?ce najnowsz? inwestycj? w ?winouj?ciu.

brief: luksusowe mieszkanie – dobra inwestycja kapita?u
target: wysokie zarobki, businessmani
rok: 2008
klient: Genfer Homes
agencja: West Group

Idea

Cel, który stawia przed sob? Genfer Homes, jest bardzo klarowny – budowanie najwy?szych standardów deweloperskich. Dlatego ka?dy kolejny projekt jest dla nas wyzwaniem. W ka?dym z nich staramy si? stworzy? now? jako??, do której pó?niej b?dzie odnosi? si? rynek. Opieraj?c si? na najnowocze?niejszych technologiach i dobrej znajomo?ci potrzeb klientów d??ymy do przygotowania mieszkania idealnego.

Skandynawski potencja?

Genfer Homes jest cz??ci? norweskiej Grupy Kapita?owej GENFER, która posiada 100% udzia?ów w spó?ce. W sk?ad grupy wchodz? równie? Construction AS, Genfer Construction oraz spó?ka matka – Genfer Llloyd, cz?onkami której s? z kolei Genfer Lloyd Offshore, Genfer Lloyd Shipbuilding oraz Genfer Lloyd Ship Design Office, zaanga?owane w prace w przemy?le stoczniowym oraz na rynku paliwowym.

W Norwegii od dawna jeste?my uznan? mark?, która skutecznie konkuruje z krajowymi potentatami. Wi?kszo?? naszych inwestycji umiejscowili?my jest w rejonie koncentruj?cym rynek paliwowy Skandynawii – Stavanger, Haugesund i okolicach. Projekty w Odda, Kalvatre czy Karmsund w ca?o?ci zosta?y wykonane przez Genfer Homes – wraz z wewn?trzn? infrastruktur? i ma?? architektur?. W sumie na terenie Norwegii oddali?my ju? do u?ytku oko?o 250 wysokiej klasy apartamentów.

Prac? w Polsce rozpocz?li?my w 1994 roku. W ci?gu 14 lat stworzyli?my sie? hoteli Qubus – jedn? z najwi?kszych w kraju, posiadaj?c? 12 obiektów i ponad 1500 pokoi.

Standardy Genfer Homes

– Najwy?sza jako?? obs?ugi klientów
– Wysoko wykwalifikowana kadra in?ynierska i administracyjna
– Wspó?praca z najlepszymi architektami
– Nowoczesne i funkcjonalne projekty
– Najwy?sza jako?? materia?ów
– Wysoki standard wyko?czenia
– Doskona?e lokalizacje inwestycji
– ?atwe ??czenie mieszka?

Standard naszych inwestycji

– Doskona?a aran?acja przestrzeni
– Du?e balkony i tarasy
– Windy z poziomu gara?y podziemnych
– Monitoring oraz wideodomofony
– Energooszcz?dne ogrzewanie
– Wyciszone ?ciany i pod?ogi
– Ekologiczne, wytrzyma?e materia?y
– Nowoczesne wzornictwo


itd.