Koncepcja i prowadzenie Piwnego Obiektywu, magazynu wewn?trznego Grupy ?ywiec.
brief:  obiektywnie, motywuj?co
target: pracownicy Grupy ?ywiec
koncepcja: 2009
realizacja: od 2009
klient: Grupa ?ywiec
wydawnictwo: Concept Publishing Polska

konspekt magazynu – fragment:

“…Bloki tematyczne wraz z odniesieniem do czterech najwa?niejszych punktów briefu – prezentuj?ce kolejno komunikacj?, integracj?, edukacj? i rozrywk?. Nazwy bloków s? czysto robocze, nie b?d? pojawia?y si? w magazynie, natomiast pismo b?dzie podzielone zgodnie z nazwami konkretnych dzia?ów wchodz?cych w sk?ad bloków tematycznych.

Blok tematyczny KOMUNIKACJA. Cytuj?c brief: „…sta?a informacja o najwa?niejszych wydarzeniach w Grupie ?ywiec…”

dzia?y:

PIWO W KORONIE
Dzia?ania reklamowe, PR i marketingowe Grupy – 2 strony przedstawiaj?ce aktualnie realizowane kampanie reklamowe, eventy, publikacje PR itp. najbardziej efektowne, marketingowe dzia?ania ró?nych marek grupy.

Konkursy – nominacje i nagrody dla ró?nych marek i ca?ej Grupy ?ywiec. 1 strona na której chwalimy si? aktualnymi sukcesami.

BROWAR BEZ TAJEMNIC
trzy strony oficjalnych informacji dotycz?cych wyników finansowych firmy, wzrostów sprzeda?y, konferencji w których brali?my udzia?, udzia?ów w rynku, biznesplanów, kontraktów itp. analiz i wiadomo?ci biznesowych

Blok tematyczny INTEGRACJA…”


przyk?adowe strony: