Wydawca to brzmi dumnie. Techniczne – jest to stanowisko polegaj?ce na wyborze nades?anych materia?ów na stron? internetow? – wydawca teksty sporadycznie zamawia, cz??ciej przesy?aj? mu gotowe artyku?y redaktorzy dzia?ów lub tytu?ów (dlatego wydawca nie jest redaktorem). Jego zadaniem (w przypadku sieci) jest wyselekcjonowanie najciekawszych artyku?ów i odpowiednie sprzedanie ich na stronie g?ównej www. Jak ?atwo si? domy?li? – jest to funkcja sprawdzaj?ca si? du?ych portalach, gdy dostarczycieli tre?ci na  stron? g?ówn? jest wielu.

Jako wydawca prowadzi?em strony g?ówne:

Gazeta.pl – jeden z 3 najwi?kszych/najpopularniejszych portali w Polsce
MSN.pl – powi?zany z Gazeta.pl portal Microsoftu

Zakres obowi?zków (ró?ny, w zale?no?ci od rodzaju dy?uru wydawniczego):
– kontakt z redaktorami dzia?ów i tytu?ów dostarczaj?cych tre?ci na stron? g?ówn? portalu
– wybór najatrakcyjniejszych artyku?ów, zapowiadanie i publikowanie ich na stronie
– prowadzenie “na ?ywo” Main Topiców – g?ównych pól informacyjnych portali
– kontrola klikalno?ci tekstów w Gemius Heatmap
– nadzór i kontrola poprawno?ci wszystkich tytu?ów/odno?ników publikowanych na stronie g?ównej portalu
– prowadzenie boksów