Teksty na stron? internetow? UPC promuj?ce us?ugi firmy dedykowane do segmentu biznesowego.

brief: biznesowo; krótko i merytorycznie
target: B2B. MSP
rok: 2008
klient: UPC
agencja: Powerplant

g?ówny tekst:

Podstaw? sukcesu firmy jest sprawny przep?yw informacji. Podstaw? sprawnego przep?ywu informacji jest szybki dost?p do internetu. Oferta UPC to nie tylko ?wietne, stabilne ??cze sieciowe. To równie? bezkonkurencyjne narz?dzie do zdobywania i przesy?ania danych, projektów, newsów oraz… oznak rado?ci, któr? Pa?stwa firmie przynios? kolejne sukcesy zawodowe.

przyk?adowe teksty ofertowe:

Biuro start

Idealne oferta dla m?odych przedsi?biorców szukaj?cych wysokiej jako?ci ??cza w atrakcyjnej cenie. Pakiet Biuro Start to znakomicie zbilansowany koszt i mo?liwo?ci – zapewnia stabilny dost?p do internetu, wygod? korzystania z poczty e-mail i komunikatorów oraz szybkie przegl?danie stron www.

Biuro plus

Funkcjonalne rozwi?zanie przygotowanie z my?l? o niewielkich firmach. Umo?liwia sprawne przekazywanie klientom materia?ów drog? elektroniczn? i szybkie pobieranie danych z sieci. Cena pakietu obejmuje router WiFi z zapor? ogniow? (firewall).

Us?ugi dodatkowe:

Pakiet bezpiecze?stwa UPC SmartGuard

Codziennie powstaje 10 nowych mutacji ka?dego z ju? istniej?cych 200 000 wirusów komputerowych. Pakiet SmartGuard zabezpiecza firm? zarówno przed tymi wirusami, jak i przed spamem, trojanami, phishingiem (wykradaniem poufnych danych) oraz niechcian? tre?ci? stron internetowych.

Pakiet udost?pniamy w dwóch wersjach;
Licencja na 3 dodatkowe stanowiska – miesi?cznie tylko 18.02 z? netto.
Licencja na 1 dodatkowe stanowisko – miesi?cznie tylko 13,10 z? netto.

Router WiFi z zapor? ogniow?

Bezprzewodowa sie? internetowa, z której mo?na korzysta? w ka?dym miejscu firmy, bez konieczno?ci pod??czania do komputera kolejnych kabli. Router jest zabezpieczony firewallem – zapor? ogniow? dodatkowo zabezpieczaj?c? sie? przed wirusami i atakami hakerów.