Przygotowanie wybranych tekstów na stron? Traffic Media – firmy specjalizuj?cej si? w zaawansowanych techniczne projektach multimedialnych.


brief: biznesowo ale nietypowo, ciekawie, pewno?? siebie
target: szefowie du?ych firm
rok: 2010
klient: Traffic Media
agencja: zlecenie indywidualne

javascript:;

wybrane teksty:

filozofia

1 komórka wystarcza, aby samodzielnie funkcjonowa?y najprostsze organizmy – pierwotniaki.
100 komórek. Z tylu sk?ada si? ludzki zarodek (gdy ma 0,15 mm wielko?ci). Cia?o doros?ego cz?owieka ma ich ju? oko?o 100 bilionów.
100 mld komórek nerwowych – taka jest pot?ga przeci?tnego, ludzkiego mózgu. Zak?adamy, ?e u pracowników Traffic Media jest ona kilkukrotnie wi?ksza. Dlaczego? Bo nie potrafimy inaczej wyt?umaczy? tysi?ca pomys?ów na sekund?. Pomys?ów, które ?wietnie odpowiadaj? na briefy naszych klientów.

Filozofia naszego dzia?ania jest prosta jak budowa pierwotniaka. Chcemy rozwija? polski Internet tak szybko, jak szybko rodz? si? nowe komórki w ciele rosn?cego cz?owieka. A w mózgach klientów TrafficMedia chcemy pobudzi? do dzia?ania kilkaset miliardów komórek nerwowych za ka?dym razem, gdy b?d? ogl?dali nasze realizacje. Zwykle udaje si? nam to bez problemu.

Filozofi? t? Traffic Media urzeczywistnia w specyficzny sposób; realizuj?c w?asn? definicj? s?owa kreatywno??. Dla nas kreatywne s? tylko niekonwencjonalne projekty, oparte na najnowocze?niejszej technologii i autorskich rozwi?zaniach. Projekty zarówno estetyczne jak i u?yteczne. Przyci?gaj?ce uwag? internautów na d?u?ej, ale te? – generuj?ce konkretne, finansowe zyski.

Wszystko to osi?gamy dzi?ki wspólnej pracy trzech dzia?ów TrafficMedia:
kreatywnego – gwarantuj?cego b?yskotliwe koncepcje graficzne naszych projektów
realizacji – programistów, którzy potrafi? wdro?y? najbardziej skomplikowane zlecenia
marketingu, który pozwala naszym klientom dotrze? do co 50’tego polskiego Internauty

Dzi?ki nim wszystkim kontrahentom mo?emy obieca?, ?e jeste?my w stanie zrealizowa? ka?dy brief. Ka?dy. Bez wyj?tków.

nasze cele

40 Gb/s ma najszybsze, prywatne ??cze internetowe na ?wiecie. Dysponuje nim Szwed Peter Löthberg.
Miliardowy internauta dost?p do sieci uzyska? na pocz?tku 2009 roku.
Trylion unikalnych witryn – takiej liczby rozsianych po ?wiecie stron www Google Search doliczy?o si? ju? w lutym 2008 roku.

Celem naszej firmy jest rozwój z szybko?ci? wi?ksz? od szybko?ci ??cza Petera Löthberga. Chcemy, aby internauta, który b?dzie 2 miliardowym obywatelem Internetu, jako pierwsz? www odwiedzi? jedn? z wykonanych przez nas witryn. Jednak nie b?dziemy d??y? do tego, projektuj?c trylion przeci?tnych stron. Nadal b?dziemy kodowa? perfekcyjne, nowatorskie projekty. Stawiamy na jako??, bo wiemy, ?e lepiej rozgrywa? parti? z kilkoma mistrzowskimi graczami w teamie, ni? z ca?? armi? przeci?tniaków.

Traffic Media przeci?tniaków nie zatrudnia. Ale równocze?nie stawia na prac? zespo?ow?, a nie indywidualne zagrania. Przede wszystkim jeste?my dru?yn?. Dobrze zgran?, do?wiadczon?, gotow? zrealizowa? ka?de zlecenie.

Podstaw? naszej dzia?alno?ci s? aplikacje webowe: witryny firmowe, spo?eczno?ciowe, gry online oraz aplikacje internetowe. Ka?d? realizacj? zaczynamy od briefingu i analizy, przeprowadzamy przez etap projektowania, wdra?amy i zapewniamy dla niego d?ugotrwa?? obs?ug? techniczn?. Nasze projekty oparte s? na unikalnych, autorskich rozwi?zaniach; zarówno od strony kodu jak i grafiki. A nasz cel jest prosty: chcemy by? najlepsz? agencj? interaktywn? w Polsce… Nie, w?a?ciwie nie… To ju? osi?gn?li?my. Teraz chcemy rywalizowa? z najlepszymi na ?wicie.