Spot tv firmy po?yczkowej Mandarynka – któr? w ramach poszerzenia portfolio w 2006 w najwi?kszych miastach Polski wprowadzi? na rynek Provident.

brief: ?atwe, szybkie, bezpieczne po?yczki dla wszystkich
target: B2C, mainstream
rok: 2006
agencja: Rapp Collins Polska

MANDARYNKA / animacja 30 sekund

MANDARYNKA / animacja 15 sekund

SCENARIUSZ / animacja 30 sekund

OBRAZ D?WI?K
Ciemne t?o. Nastrojowa, narastaj?ca muzyka.
W po?owie wysoko?ci ekranu zarysowuje si? linia, która jest domniemanym horyzontem zza którego wy?ania si? pomara?czowe ko?o. T?o rozja?nia si? w szybkim tempie do bia?o?ci.
Kiedy widzimy pe?ne pó?kole pojawiaj? si? na nim p?kni?cia, które dziel? pó?kole na sze?? cz?stek. VO: Prezentujemy now?… (powoli)
Pod utworzonym w ten sposób logo pojawia si? napis Mandarynka. …po?yczk? gotówkow? – po?yczk? Mandarynka!

(zdecydowanie przyspiesza)

Logo (graficzna cz??? – cz?stki) „k?ad? si? na plecy” i zaczynaj? rotowa? w prawo ku przodowi ekranu. Zmieniaj?c plan powi?kszaj? si? od prawej strony i zamieniaj? w banknoty. Teraz od r?ki dostaniesz do 15 tysi?cy z?otych, które mo?esz sp?aca? nawet przez trzy lata.
Banknoty zataczaj?c na dalekim planie ko?o pojawiaj? si? od prawej jako fotografie zadowolonych ludzi.

U do?u ekranu przewijaj? si? (jakby na scrollu) ca?y czas nast?puj?ce teksty:
po?yczki od 1000 do 15 000 z?otych na okres nawet do 3 lat, b?yskawiczna decyzja, szeroki zakres ubezpieczenia, osobiste i profesjonalne doradztwo, miesi?czne sp?aty

Po?yczka Mandarynka to idealna propozycja;

– …dla niego, bo lubi minimum formalno?ci…

– …dla niej, bo ceni ubezpieczenie po?yczki przez Amplico AIG Life…

– …dla nich, bo raty miesi?czne zaczynaj? si? od X z?otych.

Fotografie skupiaj? si? na powrót w pó?kole sk?adaj?ce si? z sze?ciu cz?stek.
Na ?rodku ekranu znowu pojawia si? pod nim napis: Mandarynka i Po?yczki na ka?dy dzie?.
Oraz dla Ciebie, bo teraz Mandarynk? mo?na dosta? równie? w Twoim Mie?cie.
U do?u ekranu pojawia si? numer telefonu:
0801 000 000
Mandarynka. Po?yczka na ka?dy dzie?.

Zadzwo? by dowiedzie? si? wi?cej.