Lu?ne briefy czasem s? ok. Ten by? prosty: jeste?my firm? z Polski. B?dziemy si? reklamowa? w almanachu mediów w Stanach. Zwró?my na siebie uwag?.

Zasadniczo ca?e zadanie polega?o na po??czeniu dwóch (mo?e trzech) w?tków; przyci?gni?cia uwagi osób angloj?zycznych, zaakcentowania kraju pochodzenia i zasygnalizowania, czym si? zajmujemy. To ostatnie najmniej – sama reklama jest czysto wizerunkowa; obok niej znalaz?a si? publikacja d?ugiej notatki “o firmie” (kolejne pó? strony almanachu).
Wnioski: nic tak nie przyci?gnie uwagi marketingowców w Stanach, jak… litery, których nie znaj?. Czyli – litery “z ogonkami” z naszego alfabetu.  A jednocze?nie – te litery zasygnalizuj? i kraj pochodzenia firmy i to, czym si? ona zajmuje – czyli contentem. Efekt finalny poni?ej.

brief: inaczej, zwróci? uwag?, zaakcentowa? Polsko?? i content marketing
target: B2B, brand managerowie, marketerzy
rok: 2011
klient: Concept Publishing Polska
realizacjaConcept Publishing Polska