Przygotowanie tekstów stylizowanych na XVII wieczne “monologi Fahrenheita”: postaci prowadz?cej event dla pracowników Polpharmy.


brief: zabawa s?owem, stylizacja na XVII wieczne s?ownictwo (ale uproszczone, ?eby by?o zrozumia?e)
target: pracownicy Polpharmy
rok: 2007
klient: Polpharma
agencja: zlecenie indywidualne

Tekst celowo pisany nieortograficznie: uproszczonym zapisem fonetycznym, aby aktor móg? bez problemu odczyta? sposób akcentowania.Fahrenheit – laudacyja

Wielce szanowni zgromadzeni tutaj waszmo?ciowie oraz ja?niepanie.

Oto? Bursztynowy Galen, jako ?ywo pi?kna i zacna nagroda. To? to najwy?szy honor, rok w rok przyznawan tym, co najlepiej w Polpharma pracujom. Tako? sprawuj?cy piecz? nad interesami waszmo?ciów i waszmo?cian dbaj? o tych?e, którze swych talentów najlpiej ku dobru nas wszy?kich u?yczajom.

Nagroda ta za? jest podzi?kom za wybitnom ku tryumfom Polpharmy sk?onno??. Tako? to Polpharma mieni tych, którze prac? sw? za? na efekty ho?o przek?ada? zdo?aj?. Nadto, wa?ne inakszy jest, aby? wyró?nionom osoba, zgodnie z kanonem Polpharmy post?powa? raczy?a. Tako wi?c przypomnijmy, jako robi? przystoi;

Powiedam wam, nagroda ta, jedno dla obdarowanych wielkiem brzemieniem odpowiedzielno?ci przeznaczon? jest. Tako te?, jedno ludzie sprawni, s?mienni i dobrze interesów dogl?daj?cy dosta??e j? szans? majom. Musz? li oni ponadto? udowodni?, ?e? w duszach ich?e takie oto idea?a p?yn?. Uwaga, czytom;

Nagroda? ta przez was ku wam jest poczyniona. Tako to wy?cie sami przeca co trzy miesi?ce wybierocie Pracowników Kwarta?u, które to mog? Bursztynowego Galena dosta?. Bogdaj?e tako przed ?wi?tem Polpharmy z nich?e to zacnego grona Kapitu?a Konkursu wyboru laureatów dokonywa? winna.

Onakszy tyle? kce doda?, ?e to? ju? czwerty raz nagroda przyznanom zostanie.

(rozgl?da si? po sali uwa?nie)

A tyraz przeczytom, które to waszmo?ciowie oraz ja?niepanie tym?e razem wyró?nionym zostali;

(Prezentacja)

Winszuj? zacnej kompanyji honorów im uczynionych.Fahrenheit – prezentacja

Scenariusz:
aby scena wygl?da?a w miar? wiarygodnie, Fahrenheit mo?e dosta? kartki z opisami prezentowanych ludzi z których b?dzie czyta?. Chodzi o to – aby wyra?nie by?o wida?, ?e czyta on rzeczy dla niego nowe, nie do ko?ca zrozumia?e – co chwil? si? krzywi, zastanawia nad nowoczesnymi s?owami, z trudem je wymawia. Po przeczytaniu np.

„Kierownik systemów HR” mo?e wr?cz podnie?? si? sam w sobie ze zdumienia i wyj?ka? niby na stron?, ale tak ?eby ka?dy s?ysza?;

Ale co?e to jest? Sam djabye? pewnikiem wie. Nic to, trza czyta? dalej skoro? z?otem szczerem p?acom…

albo czytaj?c: “Kierownik Dzia?u Zdodn?ci z GMP”:

Ki czort! Wszelki duch pana Boga chwali, mo?e to kaj? czarownica?

oraz inne np:

Wiela bym samrzech da?, byleby si? wywiedzie? có?e to takiego. Ale ciiiiii, bo na ch?ystka kiego? przed szanown? publik? wyjd?...”

Dalibóg, kiedy? ta mord?ga si? sko?czy! Gard?o kim? grza?cem trzaby w karczmie sparzy? coby afront niewiedzy mej zaleczy?…

Olaboga, to? oni inkszym jakim? j?zykiem prawi?! Dziwny kraj, dziwne obyczaje…

Kryste Panie. A có?e to jest ten… system no i to… informatycznych?”Zwroty lu?no wplatane w  narracj?

Ja?nie Wielmo?na Mo?cia Pani i Dobrodziejka Bibianna … od którejrz zaczn? opowie?? o zacnych uhonorowanych skre?li?o o sobie s?ów kilka takich…

Szanowny Mo?ci Pan Marcin… wyró?nion za rozliczne zas?ugi, które? to ca?ej firmie chlub? i grosiwo przynosz? skre?li? o sobie uwag? nast?puj?c?…

Tako pisz?c o sobie, osob? sw? raczy?a nam przybli?y? szanowna Pani Monika…

Jako? czas s?ów kilka przela? o Mi?o?ciwej Pani Maji… rzekn? tylko có?e napisa? ona? o sobie raczy?a…

Katrzyna Smutek tako? insza wyró?nion persona, pisze o sobie co nast?puje…

Mo?ci Panie Wojciechu, nadszed? czas najwy?szy, aby to o Panu cosik rzekn??. Rzu?my wi?c ?renicami na kart? z Pana s?owami spisanymi…

Tako? jeszcze sw? niezwykle mi?? obecno?ci? uraczy?a nas Mo?ci Pani Dorota Komorowska. Jejmo?? Komorowska wyzna? zapragn??a i?…

I jak?e, ostatni?, lecz nie ostatni z wyró?nionych, Mo?ci Pan Tomasz raczy? o sobie napisa? tak…