Teksty wizerunkowe i ofertowe do ulotek oraz na stron? www  niemieckiej firmy Nanolex produkuj?cej ?rodki piel?gnacji aut.


brief: merytorycznie ale marketingowo
target: m??czy?ni, mainstream
rok: 2010
klient: Nanolex
agencja: zlecenie indywidualne


fragment tekstu wizerunkowego:

Nanolex
Ol?niewaj?cy efekt

Marzenie: samochód wygl?daj?cy po kilku latach u?ytkowania dok?adnie tak, jakby przed chwil? pierwszy raz wyjecha? z salonu. Wbrew pozorom – jest to mo?liwe. Wystarczy regularnie zabezpiecza? go ?rodkami do piel?gnacji aut Nanolex, aby przez wiele lat cieszy? si? b?yszcz?c? karoseri? i ?wie?ym wygl?dem tapicerki.

?rodki Nanolex dziel? si? na trzy serie, dedykowane do ró?nego rodzaju powierzchni: Nanolex Paint Sealants do zabezpieczania karoserii i malowanych cz??ci samochodów, Nanolex Glass chroni?ce szyby oraz Nanolex Textile and Leather przeznaczone do powierzchni skórzanych i materia?owych..przyk?adowy tekst ofertowy:

Nanolex Nano Wax
Ró?nica, której nie mo?na przeoczy?

Dla wymagaj?cych i dla ostro?nych. Idealny sposób na d?ugotrwa?e zabezpieczenie nowego lakieru. ?wietna metoda na nadanie starszemu lakierowi nowego b?ysku. Nanolex Nano Wax – wosk znakomicie wywi?zuj?cy si? z obu tych zada?.

Nanotechnologia, która od?wie?a powierzchnie malowane oraz aluminiowe. Skutecznie chroni je przed py?em, drobinkami piasku, promieniowaniem UV oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi. Kremowo-p?ynna formu?a wosku Nanolex zawieraj?ca zamkni?te, nano?cierne cz?steczki sprawia, ?e jest on bezbarwn?, przywieraj?c? do powierzchni mikrowarstw?. W efekcie sprawia on, ?e powierzchnia staje si? g?adsza, bardziej l?ni?ca, odpychaj?ca wod?, olej oraz py?.

Zalety:
zmniejsza przywieranie py?u
u?atwia czyszczenie
zwi?ksza po?ysk karoserii i elementów aluminiowych
wywo?uje „efekt lotosu”
jest prosty w u?yciu
?rodek jest odporny na mycie w myjce automatycznej
posiada nawet 9 miesi?cy trwa?o?ci po pojedynczej aplikacji