Koncepcja magazynu Medicament, skierowanego do lekarzy i farmaceutów (dwie osobne mutacje pisma) obok tre?ci redakcyjnych promuj?cego m.in. ma?? Maxibiotic.

brief: powa?nie, merytorycznie, fachowo
target: lekarze, farmaceuci
koncepcja: 2009
realizacja: od 2010
klient: Valeant
wydawnictwo: Concept Publishing Polska

WIZJA REDAKCYJNA

Magazyn skierowany jest do dwóch do?? zbli?onych targetów: lekarzy i farmaceutów. Dlatego najkorzystniej jest wyda? dwie podobne do siebie mutacje tego samego tytu?u (w przeciwie?stwie do kreowaania dwa ró?ne tytu?ów). Dzi?ki temu, ?e b?d? one mia?y wspólny tytu? (a tylko dopisek mo?e si? zmieni?) szybciej stan? si? rozpoznawalne na rynku. Dlatego w obu wersjach magazynu mamy dok?adnie taki sam uk?ad tekstów, ró?ni? si? b?dzie tylko ich zawarto?? merytoryczna – tematyk? tekstów dobierzemy w zale?no?ci od mutacji i b?dzie ona specjalnie dobrana w jednym dla lekarzy, a w drugim dla farmaceutów.

Zale?y nam na przedstawieniu MaxiBioticu jako nowego leku, który zast?pi starsze lekarstwa na skaleczenia. Jednak, poniewa? oba nasze targety bardzo dobrze znaj? si? na lekach, a sam produkt jest relatywnie prostym lekarstwem – nie mo?emy targetu zniech?ci? zbyt oczywistymi informacjami o w?a?ciwo?ciach leku. Dlatego potrzebujemy du?ej liczby tekstów które „obuduj?” tematyk? bezpo?rednio nawi?zuj?c? do leku, ?eby czytaj?cy nie odnie?li wra?enia, ?e przegl?daj? kolejn? ulotk? reklamow?.


realizacja – mutacja dla farmaceutów – przyk?adowe strony 1 numeru


realizacja – mutacja dla lekarzy – przyk?adowe strony 1 numeru