Mailing skierowany do szefów firm farmaceutycznych.
Idea: wys?anie leku uzupe?niaj?cego niedobory przedstawicieli medycznych w krwioobiegu firmy. Realizacja: pude?eczko z tabletkami, wewn?trz którego znajdowa?a si? ulotka reklamowa stylizowana na opisuj?c? dzia?anie leku, tradycyjn? ulotk? dla pacjenta.

brief: pomys?owo, aby przedrze? si? przez sekretarki
i wyró?ni? w?ród sterty innych ulotek
target: szefowie korporacji farmaceutycznych
rok: 2006
klient: www.ndg.com.pl
agencja: Tomorrow

Przed zastosowaniem nale?y
zapozna? si? z w?a?ciwo?ciami leku.
Opakowanie zawiera 10 kapsu?ek
z przedstawicielami izotonicznymi.

Sk?ad
1 przedstawiciel izotoniczny sk?ada si? w 42% z MSF Funnel, 35% z Horusa i w pozosta?ych 23% z substancji pomocniczych. Substancje pomocnicze: tlen, w?giel, wodór, azot, pierwiastki dodatkowe (makroelementy: wap?, fosfor, potas, magnez, ?elazo), pierwiastki ?ladowe (mikroelementy: jod, mied?, fluor, selen, cynk).

Stosowanie
Niedobór sprawnych przedstawicieli medycznych w krwioobiegu firmy. Potrzeba szybkiej transfuzji izotonicznych pracowników b?yskawicznie asymiluj?cych si? z organizmem korporacji.

W?a?ciwo?ci

  • zapobiega spadkowi zysków i w konsekwencji ogólnemu pogorszeniu stanu korporacji,
  • podnosi sprzeda? okre?lonych typów leków,
  • poprawia sprawno?? krwioobiegu firmy,
  • zwi?ksza poziom zadowolenia osób zarz?dzaj?cych korporacj?.

Opis dzia?ania
MSF Funnel s?u?y do wyboru odpowiednich przeciwcia? (przyjmuj?cych w naszym leku posta? kapsu?ek z przedstawicielami izotonicznymi) dzi?ki czemu zapobiega spadkowi efektywno?ci organizmu firmy, której lek zostanie podany. Horus s?u?y do precyzyjnego monitorowania aktywno?ci przeciwcia? i osi?ganych przez nie rezultatów w zwalczaniu choroby.

Przeciwwskazania
W sytuacji gdy planowane jest celowe obni?enie zysków firmy i w konsekwencji doprowadzenie jej do bankructwa. Nie nale?y wtedy stosowa? przedstawicieli izotonicznych poniewa? z ca?? pewno?ci? plan ten nie powiedzie si?.

Dawkowanie i sposób stosowania
W wypadku wykrycia choroby polecane jest natychmiastowe zaaplikowanie od kilku do kilkudziesi?ciu kapsu?ek. Ich ilo?? zale?na jest od planowanego okresu kuracji. W przypadku planów krótkotrwa?ych (do trzech miesi?cy) zaleca si? jednorazowe pobranie 10 kapsu?ek z przedstawicielami izotonicznymi. W przypadku planów d?u?szych zalecana dawka zwi?ksza si? do dwudziestu kapsu?ek. W sytuacji dora?nych wyklucze? pojedynczych przedstawicieli korporacji, mo?na stosowa? dowoln? ilo?? zast?pczych przedstawicieli izotonicznych. Ich ilo?? powinna dok?adnie odpowiada? ilo?ci przedstawicieli medycznych których odej?cie czasowo os?abia krwioobieg firmy.

Przedawkowania
Objawy: przekraczaj?cy granice zdrowego rozs?dku wzrostu obrotów firmy. Prowadz?ce do wielu problemów olbrzymie zapotrzebowanie rynku na lek (m.in. objawiaj?ce si? irytacj? potencjalnych klientów, sfrustrowanych skandalicznie d?ugimi kolejkami prowadz?cymi do aptek do których planowane s? nowe dostawy leku).

Dost?pne opakowania
Od pojedynczych sztuk do zestawu 20 kapsu?ek.

MSF Funnel s?u?y do wyboru odpowiednich przeciwcia? (przyjmuj?cych w naszym leku posta? kapsu?ek z przedstawicielami izotonicznymi) dzi?ki czemu zapobiega spadkowi efektywno?ci organizmu firmy, której lek zostanie podany. Horus s?u?y do precyzyjnego monitorowania aktywno?ci przeciwcia? i osi?ganych przez nie rezultatów w zwalczaniu choroby.

Producent
NDG medical sales force
ul. Marii Zientary-Malewskiej 20B 10-302 Olsztyn
tel. +48 89 677 45 40
fax +48 89 677 45 50
e-mail: ndg@ndg.com.pl