Prowadzenie (po stronie wydawnictwa) czasopisma marki HP. Magazyn techniczny; informatyczno/lifestylowy.

brief: powa?nie, technicznie, ale przyst?pnym, dziennikarskim j?zykiem
targe
t: B2B. Odbiorcy sprz?tu i us?ug korporacyjnych HP
nak?ad
: 3500  egzemplarzy
lata
: od 2008
klient: HP oraz Intel
wydawnictwo: Ad Meritum