Grupa PZU, podczas eventów rozdawa?a swoim klientom klasyczne gad?ety. Na dobór gad?etów wp?ywu nie mieli?my, dlatego ju? na poziomie hase? i pomys?ów próbowali?my je troszk? o?ywi?.

brief: zabawa s?owem/pomys?em
target: studenci | rolnicy
rok: 2007
klient: Grupa PZU
agencja: Rapp Collins Polska

Koszulki dla studentów rozdawane podczas targów pracy.

przód: W = F x S
ty?: Jestem wzorem pracyIdea: informacje zawarte w predyspozycjach w rzeczywisto?ci by?y ofert? stanowiska przedstawiciela Grupy PZU.

przód: predyspozycje: silna motywacja wewn?trzna   |   komunikatywno??   |   umiej?tno?? pracy w grupie   |   samodzielno?? i dyspozycyjno??   |   aktywno?? i kreatywno??   |   wysoka kultura osobista   |   otwarto?? na nowe wyzwania   |   wykszta?cenie wy?sze

ty?: oczekiwania: ciekawa i odpowiedzialna praca w dynamicznie rozwijaj?cym si? zespole   |   atrakcyjny i motywacyjny system wynagrodzenia   |   samochód s?u?bowy z mo?liwo?ci? wykorzystania do celów prywatnych oraz telefon komórkowy i laptop   |   mo?liwo?? osobistego i zawodowego rozwoju w tym wyjazdy na praktyki i szkolenia za granic?

ty?: ?ycie jest pi?kne
przód:  ?ycie jest pi?kne a potem ko?cz? si? studia


Gad?ety dla rolników – klientów ubezpiecze? w PZU. Naszym zadaniem by?o wymy?lenie hase? na wybrane przez klienta gad?ety.