Pytanie: czy warto wej?? w G+ z firmowym profilem? Poni?ej prosty przyk?ad potwierdzaj?cy, ?e warto.

G+ sporo ma do odrobienia (zasi?g) ?eby rywalizowa? z facebookiem. Co? mi mówi, ?e to si? nied?ugo mo?e zmieni?. Dlaczego? Google ma maszynk? idealn? do promowania swoich us?ug – wyniki wyszukiwania. O tym, ?e obecno?? strony w G+ b?dzie mia?a wp?yw na te wyniki, mówi?o si? od dawna, wi?cej o tym mo?na przeczyta? np. tutaj: G+ a SEO. Natomiast poni?ej prosty przyk?ad, który pokazuje, jak to wygl?da w praktyce.

Zwró?cie uwag? na wyniki wyszukiwania obrazków. Wszystkie cztery pojawiaj?ce si? na pierwszej stronie, pochodz? z obrazków wrzuconych na profil strony w G+. I tak, klikaj?c w tekst pod obrazkiem zostajemy przeniesieni do wpisu na G+. Ale po klikni?ciu obrazka, internauta trafia wprost na stron? animowany.pl. Oczywi?cie – jest to zwi?zane z faktem, ?e profil na G+ jest w?ród moich ulubionych, ale i tak: zach?caj?ce?

G+ pozycjonowanie