Advertorial suplementów diety.

brief: dziennikarsko, poradnikowo
target: kobiety, mainstream
rok: 2009
klient: Solion
agencja: marketing market

EXTRA KRZEM. Kapsu?ka dla pi?kna

O pi?kno w?osów i paznokci na pewno dbasz codziennie. Tak jak ka?da kobieta. Stosujesz wielosk?adnikowe szampony, od?ywki do w?osów i znakomite lakiery do paznokci. Ale czy wiesz, ?e o pi?kny wygl?d zarówno w?osów jak i paznokci powinna? zadba? przede wszystkim od wewn?trz? Tak naprawd?, dopiero gdy s? one zdrowe i silne, warto poddawa? je dodatkowemu uatrakcyjnianiu z zewn?trz.

Krzem to jeden z najbardziej niedocenionych mikroelementów ludzkiego organizmu. A przecie? ?adna ?ywa materia, ?aden organizm nie mo?e egzystowa? bez zwi?zków krzemu. W ludzkim organizmie znajduje si? oko?o 0,0068% krzemu, ale… tylko na pocz?tku. Ilo?? krzemu w narz?dach maleje bowiem wraz z wiekiem. Tymczasem cz?owiek ka?dego dnia potrzebuje 20-30 mg tego mikroelementu (wi?ksze dawki zalecane s? kobietom w ci??y). W?a?nie tak? jego ilo?? zawiera jedna kapsu?ka suplementu EXTRA KRZEM, który ponadto, dzi?ki unikalnemu po??czeniu sk?adników, wzmacnia i i regeneruje paznokcie oraz w?osy.

Len czy bambus? I len i bambus!

Suplement EXTRA KRZEM zawiera sk?adniki ro?lin od stuleci wykorzystywanych w medycynie naturalnej – lnu oraz bambusa. I co ciekawe – znakomicie si? one uzupe?niaj?, doskonale wp?ywaj?c m.in. na budow? i wytrzyma?o?? w?osów.

Suplement EXTRA KRZEM zawiera krzemionk? z p?dów bambusa; a przecie? nie od dzi? wiadomo, ?e krzem nazwany jest „minera?em pi?kno?ci”. Sk?adnik ten jest absolutnie niezb?dny do tworzenia mocnych i po?yskuj?cych w?osów oraz twardych i zdrowych paznokci. Krzem usuwa z komórek substancje toksyczne, uszczelnia naczynia w?osowate i przyspiesza wzrost w?osów. Ale to nie wszystko – usuwa on te? podra?nienia i stany zapalne skóry.

Równie? zawarty w suplemencie EXTRA KRZEM sk?adnik lnu doskonale wp?ywa na skór?, paznokcie i przede wszystkim – w?osy. LinumLife, czyli fitohormony pochodz?ce z nasion lnu (opó?niaj?ce mi?dzy innymi starzenie si? skóry) to mikroelement który udra?nia narz?dzia krwiono?ne, nawil?a ca?e cia?o, a w?osom dodaje po?ysku oraz ?wie?o?ci. I to prawdziwej, wewn?trznej ?wie?o?ci: pochodz?cej od zdrowych i prawdziwie pi?knych w?osów, a nie sztucznie nak?adanych na nie fabr, które cz?sto niszcz? ich struktur?.

Nie mo?e zabrakn?? witamin

Czy suplement diety, który nie zawiera witamin mo?e by? skuteczny? Chyba nie. Dlatego równie? EXTRA KRZEM dostarcza je organizmowi. Nie s? to jednak przypadkowo dobrane witaminy ogólnikowo „wzmacniaj?ce organizm”. Sk?ad suplementu uzupe?niony jest g?ównie o biotyn?, która wspó?dzia?a przy wytwarzaniu przez organizm substancji bioaktywnych. Tak, równie? one s? odpowiedzialne za ?wie?y i zdrowy wygl?d skóry.

EXTRA KRZEM dostarcza organizmowi jeszcze jeden bardzo wa?ny dla atrakcyjnego wygl?du sk?adnik: metionin?. Jest to aminokwas wzmacnia mieszki w?osowe, dzi?ki czemu obni?a ich ?amliwo??. W efekcie mamy po prostu g?stsze w?osy. Jednak i ten sk?adnik ma bardziej kompleksowe dzia?anie: poprawia od?ywianie w?osów, paznokci i naskórka, ale tak?e dzia?a jako antyutleniacz, czyli pomaga usuwa? z organizmu wolne rodniki i metale ci??kie. Krótko mówi?c – oczyszcza, wzmacnia i od?ywia organizm.

Podsumowuj?c: EXTRA KRZEM to wysokiej jako?ci suplement diety, przeznaczony do profesjonalnej regeneracji oraz piel?gnacji w?osów i paznokci. Zastosowano w nim now? formu??, która ??czy bioaktywne w?a?ciwo?ci koncentratów ro?linnych (o najwy?szej zawarto?ci przyswajalnego krzemu) z kompleksem witamin, fitohormonów, metioniny i cynku. Dzi?ki temu EXTRA KRZEM kompleksowo pomaga budowa? i piel?gnowa? w?osy, a równocze?nie buduje zdrow? i mocn? p?ytk? paznokciow?. Nic tylko kupowa? i… pi?knie?.