Nazwa ksi??kowego outletu, kilka tekstów ofertowych, teksty na www, has?o kampanii ?wi?tecznej itp.

brief: ró?ne briefy. Czasem wprost, czasem z zabaw? s?owem
target: mainstream
rok: 2008-2009
klient: Dom Ksi??ki
agencja: zlecenia indywidualne


nazwa i claim outletowej ksi?garni (nowy brand) wy??cznie z tanimi ksi??kami
propozycje:

BOOKlet
strefa taniej ksi??ki

ksi?garnia cheap books
ksi??ki tanie nies?ychanie

groszne wersety
ma?a cena wielkiej literatury

Kampania na nowy rok szkolny – komunikowanie tanich podr?czników – propozycje hase?:

Dom Ksi??ki
lekcja oszcz?dzania

Dom Ksi??ki
podr?cznik dobrych cen

Podr?czniki
mini ceny – maxi rabaty

Podr?czniki
inni maj? dro?ej

bodycopy:

Od wrze?nia rusza nowy program nauczania.
Do 15 czerwca
dyrektorzy szkó? musz? przedstawi? podr?czniki obowi?zuj?ce w nast?pnym roku szkolnym.
Ju? dzi? w najlepszych cenach kup dziecku dok?adnie takie ksi??ki, jakich b?dzie ono potrzebowa?o!

kampania ?wi?teczna, fragment prezentacji:

Brief jest jasny, musimy w ha?le po??czy? trzy w?tki: ksi??ki, ?wi?ta i prezenty. Mo?na to efektownie zrobi? za pomoc? tylko trzech s?ów i wykrzyknienia:

Ale ksi??ki! ?wi?tny prezent!


teksty ofertowe: fragment:

Tysi?ce ksi??ek, blisko 60 lat do?wiadczenia, 40 placówek i… pyszna kawa. Dom Ksi??ki to sie? ksi?gar? ze smakiem ??cz?ca dost?p do interesuj?cej literatury z klimatycznymi kawiarniami, w których b?dzie mo?na delektowa? si? aromatycznym napojem pochodz?cym z ró?nych zak?tków ?wiata.

teksty www: fragment:

o nas
Dom Ksi??ki S.A. to pierwsza i najstarsza firma rynku ksi?garskiego w Polsce. Dzia?alno?? rozpocz?li?my na pocz?tku lat 50. ubieg?ego stulecia. Obecnie posiadamy blisko 40 placówek handlowych na terenie ca?ego kraju i wspó?pracujemy z najlepszymi dystrybutorami oraz najwa?niejszymi oficynami wydawniczymi. Stale pracujemy te? nad poszerzeniem zakresu naszych us?ug, aby zaproponowa? Klientom mo?liwie wszechstronn? i interesuj?c? ofert?…