Kuba?czycy przez 50 lat prezydentury Fidela Castro przynajmniej na jedno nie mogli narzeka?. Czasu na delektowanie si? cygarami im nie brakowa?o. Bo co innego mo?na by?o robi? podczas wielogodzinnych przemówie? wodza, skierowanych do narodu zebranego na placu Rewolucji w Hawanie? W trakcie standardowych dla niego kilkugodzinnych wyst?pie? pewnie trudno by?o nie zapali?.

foto: Johnny Ioannidis

Pocz?tki wielkich marek czasem s? banalne. Tak jak nazwa Cohiba, obecnie symbolizuj?ca jedne z najlepszych cygar ?wiata, która znaczy po prostu „tyto?”. Jednak ju? sama historia tej marki na pewno banalna nie jest.

Korzenie s?awy

Legenda cohiby zaczyna si? od wielkiego kuba?skiego wodza. Wed?ug niej, to w?a?nie Fidel Castro zwróci? uwag? na niezwyk?y zapach cygar, które pali? jego ochroniarz Bienvenido „Chicho” Perez. Cygara oczywi?cie by?y znakomite. Dla „Chicho” w?asnor?cznie zwija? je przyjaciel Eduardo Rivera pracuj?cy w fabryce cygar La Corona w Hawanie. Dzi?ki wspomnianemu zbiegowi okoliczno?ci zosta? on mianowany osobistym producentem cygar Fidela Castro. Dzia?o si? to
w 1966 roku i przez nast?pne 16 lat marka Cohiba symbolizowa?a cygara produkowane wy??cznie dla wodza oraz najwy?szych dygnitarzy Kuby. By?a te? traktowana jako luksusowy prezent dla zagranicznych go?ci.

Mit o udach Kubanek

Foto: Tomasz Banasik

Popularna – dzi?ki opowie?ciom Hemingwaya – historia g?osi,
?e m?ode Kubanki zwijaj? te cygara wprost na swoich udach. Rzeczywi?cie w pocz?tkach cohiby na terenie fabryki powsta?ej w willi El Laguito cygara te zwija?y wy??cznie kobiety… Lecz na tym ko?czy si? prawda tego mitu. Faktem natomiast jest, ?e nadal s? one zwijane r?cznie,
a tyto?, z którego s? produkowane, pochodzi z plantacji w Vuelta Abajo w prowincji Pinar del Rio, uznawanej za najlepszy region ?wiata do uprawy tego typu ro?lin.

Dla aficionados
Marka „wysz?a do ludu” w roku 1982 przy okazji Mistrzostw ?wiata w Pi?ce No?nej w trzech klasycznych rodzajach: Panetela, Corona Especial oraz Lancero. Dzi? odmian cohiby jest ponad dwadzie?cia, a najnowsze z nich, takie jak linia Maduro 5, powstaj? z tytoniu le?akowanego przez pi?? lat. Li?cie ró?nych odmian cohiby przechodz? proces potrójnej fermentacji, dzi?ki czemu osi?gaj? wyj?tkow? delikatno??, smak i… s?aw? najlepszych i najbardziej presti?owych cygar
z ca?ej kolekcji Habanos SA.

Tekst: Tomasz Banasik
Opublikowano w: Prestige nr 2/2008
Wydawnictwo: Concept Publishing Polska

Prestige magazine 2/2008 - cover