Tworzenie, pozycjonowanie, zmiana wizerunku marki. Analiza brandu na tle konkurencji. Rekomendacja metod i technik komunikowania na rynku. Rozwi?zanie kreatywne oparte na precyzyjnie zrealizowanej strategii budowania marki.

Podstawowe elementy brandingu:
strategia – analiza s?abych i mocnych stron marki lub wytypowanie elementu wyró?niaj?cego nowy brand na rynku
naming – tworzenie nazwy firmy
identyfikacja firmy – logotyp i materia?y wizualne nowej lub od?wie?anej marki
strona www – nie do pomini?cia podczas budowy wiarygodno?ci firmy/marki
materia?y reklamowe – kampania reklamowa, prezentacje ofertowe, dzia?ania social media

Copywritersk? cz??? projektów brandingowych osobi?cie. Pozosta?e elementy przy wspó?pracy ze ?wietnymi wspó?pracownikami, wraz z którymi tworz? agencj? brandingow? branding.