Pomys?/rozwi?zanie trudne do zaszufladkowania. Ale kreatywne.

brief: w inny, niekonwencjonalny sposób wykorzysta? sesj? billboardow?
target: m?odzie?, mainstream
rok: 2008
klient: Big Star
agencja: Concept Publishing Polska
nagrody: Br?zowa Chimera 2009

Niestandardowa realizacja.
?eby wyja?ni? potrzeb? zrealizowania tego pomys?u, trzeba dok?adniej nakre?li? okoliczno?ci jego powstania:

– Rok 2008. Marka Big Star realizuje sesj? zdj?ciow? wykorzystywan? w du?ej kampanii m.in. billboardowej
– W tym samym przygotowujemy czasopismo “Big Star Magazine” nr. 1/2008
– Mamy do dyspozycji wszystkie zdj?cia z kampanii reklamowej. Ale kampania ma tak du?y zasi?g, ?e powtarzanie tych zdj?? w magazynie cz??ciowo mija si? z celem
– Z drugiej strony – g?upio nie nawi?za? do kampanii i nie wykorzysta? w czasopi?mie dobrej sesji fotograficznej marki
St?d zlecenie: wymy?li? trik, który pozwoli te same zdj?cia wykorzysta? w zupe?nie inny sposób, w innym kontek?cie/innej jako?ci

Rozwi?zanie:
wiersze w czasach popkultury