Social media maj? jedn?, pi?kn? cech? – mo?na w nich zdoby? wszystko, nie inwestuj?c nic (poza czasem i pomys?em).

Jak? inn? drog? mo?na zbudowa? baz? (wraz z list? mailingow?) do?? w?sko stargetowanych, przesz?o 10 000 odbiorców, nie wydaj?c na to ani z?otówki?

Cel za?o?enia grupy by? prosty: autopromocja, wzmocnienie pozycji w bran?y (media, reklama), zdobycie nowych kontaktów. Czasy – niesprzyjaj?ce; sam pocz?tek globalnego kryzysu finansowego. Rozwi?zanie: stworzenie grupy na Goldenline.pl po?wi?conej pracy w mediach.

brief: zdoby? nowe mo?liwo?ci bez anga?owania ?rodków finansowych
target: media, reklama
rok: od 2007
klient: copywriter
agencja
: kolektyw kreatywny Red Emu (projekt autorski)


Efekt: Bez absolutnie ?adnych nak?adów finansowych (nie licz?c w?asnego czasu po?wi?conego na moderacj? forum) w ci?gu trzech lat grupa “praca w mediach” portalu Goldenline.pl sta?a si? najpopularniejszym (pod wzgl?dem liczby u?ytkowników) forum kategorii “media i dziennikarstwo“. Obecnie liczba jej uczestników przekracza 10 000 osób.

Jubileusz – 10 000 uczestnik (jeszcze stary layout Goldenline.pl):

Stan na dzie? dzisiejszy (15.01.20111) – 10 289 u?ytkowników: