1… 2… 3… Skaczemy! Ale nie na bungee czy z samolotu. Niektórym daje to za ma?o adrenaliny. Oni bawi? si? w szale?ców ze spadochronami, skacz? z prz?se?, budynków, anten. W wi?kszo?ci przypadków ko?czy si? to na niesamowitej adrenalinie. Ale s? te? negatywne statystyki tego sportu: zgin??o ju? ponad stu skoczków uprawiaj?cych BASE jumping.

Zasady s? zabójczo proste. Zawieraj? si? w samej nazwie sportu: „BASE” to skrótowiec od s?ów „building” (‘budynek’), „antenna” (‘antena’), „span” (‘prz?s?o’) i „earth” (‘ziemia’). Generalnie jest to odmiana skoków spadochronowych, z tym ?e ryzyko upadku podnosi krótki czas lotu – skaka? mo?na nawet z 40 metrów. Wprawdzie jest to niezwykle widowiskowe, ale krótki czas reakcji w po??czeniu z brakiem zapasowego spadochronu sprawia, ?e w przypadku tego sportu okre?lenie „ekstremalny” nabiera g??bszego znaczenia.

Adrenalina, endorfina, podró?e
Niektórym trudno zrozumie? motywy, jakimi kieruj? si? fani BASE. A te s? ca?kiem proste – to jest naprawd? ostry odjazd. Od r?ki wyja?ni? nam to Aleksander Domalewski, zawodnik Diverse Extreme Team, czo?owy polski skoczek, który wykona? ju? ponad 800 tradycyjnych skoków spadochronowych i ponad 400 skoków BASE: – Jest wiele powodów, które sk?aniaj? ludzi do robienia takich rzeczy. Zapewne ka?dego przyci?ga co innego i czasami trudno jest to nazwa?. Mnie kr?c? podró?e, niesamowite znajomo?ci, które podczas nich zawieram, i oczywi?cie adrenalina oraz nieziemska endorfina, jaka wydziela si? po skoku. D?ugo mo?na o tym mówi?…

Od strony formalnej: skoki BASE zwykle s? legalne. Zawodnicy maj? te? swoje kultowe miejsca do skakania, na przyk?ad norweskie klify czy marzenie skoczków – wodospad Salto del Angel w Wenezueli, gdzie mo?na rzuci? si? w 1000-metrow? przepa?? (tam opó?nienie do momentu otwarcia spadochronu
mo?e trwa? minut?). Legalno?? legalno?ci?, trudno jednak bez jakichkolwiek w?tpliwo?ci poleci? uprawianie tego sportu. Na pewno niezb?dne jest tutaj odpowiednie wyposa?enie i do?wiadczenie. Ale i to nie jest ?adn? gwarancj?.

27 marca 2009 roku Domalewski zostawi? na swojej stronie po?egnalny wpis dla Shane’a McConkeya – legendy BASE, który zgin?? dzie? wcze?niej podczas skoku we w?oskich dolomitach. Mimo to Aleksander broni tej dyscypliny: – Oczywi?cie, jest to sport ekstremalny. I to taki, w którym nie ma miejsca na b??dy. Ryzyko jest du?e, ale sam podejmujesz decyzj?, czy b?dziesz skaka?, czy nie, i mo?esz oceni?, jakie niebezpiecze?stwo z tym si? wi??e. W zasadzie to w spadochroniarstwie ginie wi?cej ludzi ni? w BASE jumpingu…

Dobry sprz?t albo koniec pie?ni
W tym roku podczas d?ugiego majowego weekendu odby?y si? Diverse Crane Boogie, pierwsze w Polsce oficjalne zawody w BASE jumpingu. A? 35 zawodników z 11 krajów skaka?o ze 146-metrowego d?wigu z pi?knym widokiem na postoczniowe tereny Gda?ska. Rywalizacj? wygra? Csaba Szoreneyi z W?gier, który najlepiej wykona? seri? punktowanych zada?. G?ównym celem by?o jak najdok?adniej trafi? w stref? l?dowania – za ka?dy centymetr odleg?o?ci od zaznaczonego na ziemi czarnego punktu dostawa?o si? punkty karne. Ale to nie koniec – pó?niej trzeba by?o jeszcze jak najszybciej posk?ada? spadochron, pokona? tor przeszkód, wsi??? do auta i dojecha? nim do mety. Ca?o?? by?a symulacj? skoku i ucieczki, tak jak robi si? to w przypadku nielegalnych skoków: czasem sportowcy skacz? bez pozwolenia, na przyk?ad z dachów niektórych drapaczy chmur.

Sprz?t do skoków BASE nie jest wy??cznie kopi? tradycyjnego sprz?tu spadochronowego. Sam spadochron ma zwykle siedmiokomorow? czasz? tunelow?, która jest wzmocniona (w porównaniu od czasz u?ywanych w klasycznym spadochroniarstwie), aby wytrzymywa?a bardzo gwa?towne otwarcia podczas skoków. Spadochrony BASE charakteryzuj? si? szybkim otwarciem na kierunku i maj? kiesze? naszyt? na kraw?dzi sp?ywu, w której przy z?o?onym spadochronie znajduj? si? linki no?ne.

Mo?na si? dziwi?, ?e skoczkowie s? ubrani jak do jazdy na rolkach. Fakt, je?li spadochron si? nie otworzy, to przy 180 km/h niewiele to pomo?e. Ale ju? w przypadku nie do ko?ca kontrolowanego skoku z otwart? czasz? kask mo?e uratowa? od utraty ?wiadomo?ci przy uderzeniu w przeszkod? czy rozbicia g?owy podczas ostrego l?dowania. Tak samo w przypadku ochraniaczy kolan: przy odrobinie szcz??cia mog? one uratowa? od kalectwa.

?eby jednak nie patrze? na BASE wy??cznie przez grobowy pryzmat – nie ma w?tpliwo?ci, ?e widoki i emocje towarzysz?ce skokom musz? by? niesamowite. Cho? niew?tpliwie bezpieczniej jest ogl?da? je z z ziemi, z pozycji widza.

Tekst: Tomasz Banasik
Foto: ?ukasz Nazdraczew/Diverse Crane Boogie
Publikacja: Euro<26 Magazine nr 1/2009
Wydawnictwo: Concept Publishing Polska