Advertorial promuj?cy us?ugi web-usability; optymalizacji zawarto?ci firmowych stron internetowych.

brief: technicznie, merytorycznie
target: B2B
rok: 2007
klient:  Nielsen Norman Group
agencja: zlecenie indywidualne

Zarzu? sieci na klientów!

Masz dok?adnie 5 sekund aby zainteresowa? Internaut? swoj? stron? WWW. Je?li nie zd??ysz – prawdopodobnie otworzy on Google i poszuka stron konkurencji. A ty stracisz klienta. Dowiedz si?, jak temu zapobiec.

Wszyscy lubimy wygod?.

Przede wszystkim – strona musi by? czytelna i wygodna. Analiza WWW pod wzgl?dem zainteresowania tre?ci? udowadnia, ?e jedynie strony o odpowiednim poziomie u?yteczno?ci (web-usability) osi?gaj? nast?puj?ce efekty:

–          wzbudzaj? zainteresowanie – przez w?a?ciwie przygotowane tre?ci i grafiki,
–          informuj? – aby klient przeczyta? ofert?, najpierw musi j? w ?atwy i wygodny sposób odnale??,
–          przekonuj? – w odpowiedni sposób reklamuj? firm?,
–          sk?aniaj? do powrotu – wizyta klienta nie mo?e zako?czy? si? jednym spojrzeniem na ?le przygotowan? stron? g?ówn?. Celem web-usability jest tak skuteczne przywi?zanie odbiorcy do strony, aby cz?sto i ch?tnie na ni? wraca?.

Strona mo?e przynosi? du?e zyski, jednak najpierw musi spe?ni? powy?sze warunki. Dlatego tak wa?ne jest aby internetowa wizytówka firmy by?a: prosta, przyjazna, wyrazista, intuicyjna w nawigacji i estetyczna.

Zarób 400% wi?cej!

Przeprowadzone przez Nielsen Norman Group badania udowadniaj? jak poprawa u?yteczno?ci sklepów internetowych zwi?ksza ich obroty. U?ytkownicy którzy szybko i ?atwo znajduj? interesuj?ce produkty, rzadziej „porzucaj?” koszyki, co powoduje zwi?kszenie zysków strony od 100% do 400%.