Koncepcja strony internetowej – elementu dzia?a? reklamowych promuj?cych ma?? przeciwbólow? Diclac Lipogel (komunikacja 360º).

brief: postawi? na atrakcyjno?? wizualn?, komunikacja mi?kka (w przeciwie?stwie do równolegle przygotowywanych reklam Ketonal Leku, którego kluczem komunikatu by?o podkre?lenie silnego dzia?ania)
target: B2C, kobiety
rok: 2006
klient: Lek Polska
agencja: Rapp Collins Polska (grupa DDB Warszawa)
koncepcja przetargowa

Rozwi?zanie:

Idea: Wypromowanie ma?ci jako akcesorium niezb?dnego w ka?dej damskiej torebce; dlatego na stronie www pokazywali?my produkt pomi?dzy dezodorantem i tuszem do rz?s.
Przes?anie: „Trudno dba? o urod?, gdy co? Ci? boli”.
Benefit: „Dzi?ki naszej ma?ci zawsze b?dziesz si? dobrze czu?a. Dzi?ki temu b?dziesz wygl?da? atrakcyjniej”.

Opis pozosta?ych elementów komunikacji znajduje si? tutaj: komunikacja 360º – Diclac Lipogel