Ventiwork – rebranding

Przeprowadzenie kompleksowej zmiany wizerunku firmy, zaczynaj?c od nowego logotypu, przez teksty ofertowe i pozycjonowanie po now? stron? internetow?. brief: pogodny, czysty wizerunek firmy o niemieckich korzeniach target: lekarze i personel medyczny rok: 2008 klient: Ventiwork agencja: zlecenie indywidualne strona g?ówna Spokojna, bezpieczna praca. Bardzo dobre zarobki. Blisko domu; oko?o 3 godzin jazdy samochodem od polskiej […]

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Obecnie właściciel agencji brandingowej NIPO.PL.

Przeprowadzenie kompleksowej zmiany wizerunku firmy, zaczynaj?c od nowego logotypu, przez teksty ofertowe i pozycjonowanie po now? stron? internetow?.

brief: pogodny, czysty wizerunek firmy o niemieckich korzeniach
target: lekarze i personel medyczny
rok: 2008
klient: Ventiwork
agencja: zlecenie indywidualne

strona g?ówna

Spokojna, bezpieczna praca. Bardzo dobre zarobki. Blisko domu; oko?o 3 godzin jazdy samochodem od polskiej granicy. Albo nawet mniej. Praca na terenie starego, dobrze rozwini?tego pa?stwa UE. Bez wydawania maj?tku na bilety lotnicze i bez d?ugich roz??k z rodzin?. Niemcy le?? “tu? obok”, dos?ownie na wyci?gni?cie r?ki. Dlatego do pracy w niemieckich firmach rekrutujemy g?ównie pracowników z Polski.

Kogo szukamy?

Podstawowe pytanie “kogo szukamy?”. Niekoniecznie najlepszych. Wa?niejsze s? dla nas uczciwo?? i ch?? pracy. Oczywi?cie, potrzebny jest te? j?zyk niemiecki lub angielski opanowany w stopniu umo?liwiaj?cym swobodn? komunikacj?. Ale tego w du?ym stopniu nasi pracownicy ucz? si? ju? na miejscu – solidne podstawy cz?sto wystarczaj?.

Specjalistów traktujemy wyj?tkowo! Piel?gniarki, po?o?ne, lekarze ró?nych specjalizacji (tak?e w trakcie specjalizacji)… do?wiadczenie to co?, co pracodawcy w Niemczech ceni? i doceniaj? w sposób bardzo konkretny – wysok? pensj?. Tutaj fachowcy naprawd? mog? liczy? na ?wietne warunki pracy.

o nas

Szybko znajdziesz prac?. Dobr? prac?. Tak mo?na przet?umaczy? nazw? naszej firmy; VENTI to z w?oskiego szybko, a WORK to oczywi?cie praca. I tak jak b?yskawicznie znajdujemy pracownikom atrakcyjne zatrudnienie, tak samo dbamy o to, aby nowa praca by?a dla nich ?ród?em satysfakcji i dochodów tak d?ugo, jak d?ugo b?d? tego chcieli.

Dzia?amy od 2002 roku. W maju 2008 rozszerzyli?my zakres naszego po?rednictwa o us?ugi outsorcingu pracowników. Ch?tnych do pracy szukamy nie tylko w Polsce, ale w wi?kszo?ci krajów UE, zw?aszcza w Rumunii oraz na S?owacji. Specjalizujemy si? w dwóch bran?ach; medycznej (nasza g?ówna dzia?alno??) oraz chemicznej (tutaj regularnie rozwijamy baz? kontaktów).

Cech? wyró?niaj?c? nas na rynku jest lojalno??. Zarówno lojalno?? wobec pracodawców jak i wobec pracowników, którym znajdujemy zatrudnienie. Wiemy, ?e to oni s? naszym kapita?em, a kapita?u nie mamy zwyczaju trwoni?. Dlatego dbamy o to, aby oferowane warunki zatrudnienia by?y równie dobre jak warunki typowe dla danego kraju. Interweniujemy osobi?cie je?eli ustalenia z umowy nie s? respektowane.

Nasze przewagi

Nasi pracownicy nie maj? ?adnych podstaw, aby czu? si? gorsi od rodowitych pracowników danego kraju. Dbamy o to, aby polecani przez nas pracodawcy zawsze zapewniali legaln? prac?, zgodn? z warunkami p?acowymi i socjalnymi danego kraju. Dlatego do podstawowych zalet wspó?pracy z VENTIWORK zaliczamy:
– pewno?? ca?kowicie legalnego zatrudnienia,
– zapewnienie (zawsze!) umowy o prac?,
– zatrudnienie na warunkach zgodnych z warunkami zatrudnienia w kraju, w którym pracownik podejmie prac?,
– zapewnienie mieszkania i wy?ywienia na koszt pracodawcy (cz?sto pracodawca op?aca pracownikom osobne mieszkania),
– szkolenia dla pracowników,
– organizacja spotka? pracowników na obczy?nie (wyj?tkowo cz?sto odbywaj? si? one w Niemczech),
gwarancj? interwencji w problemowych przypadkach.

Staramy si? te?, aby slogan o rodzinnej atmosferze pracy w firmie, faktycznie u nas si? urzeczywistni?. Wiemy, ?e przek?ada si? ona zarówno na dobre relacje z pracownikami, jak i z firmami, które zlecaj? nam poszukiwanie pracowników… a tych ostatnich jest coraz wi?cej; zarówno z Europy Zachodniej, jak i – coraz cz??ciej – bezpo?rednio z Polski.Tagi: ,

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding