Projekt archiwalny. Teksty na stron? www (w sumie kilkana?cie podstron) firmy NDG medical sales force; specjalizuj?cej si? w outsourcingu przedstawicieli medycznych.

brief: merytorycznie, marketingowo
target: B2B, korporacje farmaceutyczne
teksty: Tomasz Banasik
rok: 2006
www: www.ndg.com.pl
agencja: Tomorrow

Misja

Naszym celem jest zadowolenie obu stron – Klienta i Przedstawiciela Medycznego. Mo?emy to osi?gn?? jedynie przez w?a?ciwy wybór pracowników, idealnie dopasowanych do konkretnych potrzeb korporacji.

Nasza misja by?a inspiracj? do powstania nowatorskiego systemu rekrutacji – MSF Funnel. Ma on na celu doprowadzenie do niezwykle szczegó?owego opisu predyspozycji i umiej?tno?ci pracownika. Dzi?ki temu wiemy DOK?ADNIE, do jakiego typu projektów warto go skierowa?. W ten sposób Klientowi oferujemy przedstawiciela zgodnego z jego wizj?, a przedstawicielowi – odpowiadaj?c? mu prac?. Zadowolone s? obie strony. Usatysfakcjonowani jeste?my równie? my, bo uda?o si? nam wype?ni? cel naszej misji.

MSF Funnel
MSF Funnel gwarantuje wynajem profesjonalnie przygotowanych Przedstawicieli Medycznych, którzy skutecznie prowadz? akcje promocyjne w?ród lekarzy i farmaceutów w gabinetach lekarskich, przychodniach, szpitalach.

Horus
Horus to nowoczesny system s?u??cy do zarz?dzania sieci? przedstawicieli medycznych. Jest to autorski projekt NDG medical sales force, który umo?liwia p?ynne kierowanie sieci? sprzeda?y i dostarcza sprawozdania z dzia?alno?ci naszych przedstawicieli.

Historia
Historia firmy NDG medical sales force to historia jej za?o?yciela – Wojciecha Czochary. Wojtek – lekarz specjalizuj?cy si? w chorobach wewn?trznych – po dwóch latach praktyki podj?? prac? w firmie farmaceutycznej – pocz?tkowo na stanowisku Przedstawiciela Medycznego, z czasem jako Kierownik Regionu. Po pi?ciu latach zdobywania do?wiadcze?, za?o?y? firm? outsourcuj?c? PM – NDG medica. ..

itd.