Posts tagged with
referencje

Referencje – naming – Indemar

I tak oto dorobi?em si? kolejnych, ?licznej urody referencji – tym razem za wykreowanie nazwy nowego operatora telekomunikacyjnego (Internet + TV + telefon).

Referencje – JSK Architekci

„…przekonani o profesjonalizmie i do?wiadczeniu Pana Banasika rekomendujemy go jako profesjonalnego kontrahenta w zakresie us?ug copywritingu.”

Referencje – Invest Secure

„…Tomek trafi? idealnie w punkt, tworz?c tre?ci lekkie, nieprzegadane, ciekawe oraz ?wietnie t?umacz?ce ide? Family Office. Zarówno wszystkie teksty na stron? (w j?zyku polskim oraz angielskim), jak i has?o prowadz?ce marki zosta?y i przez nas, i przez naszych klientów bardzo wysoko ocenione, dlatego z przyjemno?ci? polecamy copywriterskie umiej?tno?ci Tomka.”

Referencje – ATS Display

„…wspó?praca przebiega sprawnie, terminowo, w przyjaznej atmosferze oraz bardzo merytorycznie. Wszystkie przedstawione propozycje i tre?ci s? dobrze przemy?lane, silne strategicznie i b?yskawicznie przyci?gaj? uwag?…” Ewa Urynowicz, Marketing Specialist, ATS Display

Referencje – copywriting

Polecamy Tomka Banasika jako sprawnego copywritera, który ma pomys?y, wiedz?, ?atwo?? pisania i lu?ny, sympatyczny styl wspó?pracy. Micha? Soba?ski, w?a?ciciel agencji M Promotion

Referencje – artykuły eksperckie

„…Przed rozpocz?ciem regularnej wspó?pracy z Tomkiem zlecali?my próbne teksty wielu innym copywriterom, jednak proponowali oni albo teksty zbyt reklamowe, albo trudne do zrozumienia. Dopiero Tomek idealnie wywa?y? proporcje pomi?dzy lekkim stylem pisania, biznesowym s?ownictwem i fachowymi informacjami…” Marcin Pasierbi?ski, w?a?ciciel e4www

Nowe referencje

W dziale referencje pojawi?y si? dwa nowe dokumenty: jeden za sto?ek creative group head, a drugie za projekt czysto copywriterski.

Referencje CPP/Concept Interactive

„…Tomek realizowa? projekty m.in. dla klientów: PKO BP, Pionieer Pekao Investments, Biedronka, Kompania Piwowarska S.A., Citibank, Kamis, Play, VOX, Lee Cooper i wielu innych. Wszystkie realizacje by?y kreatywne, bardzo silne merytorycznie i strategicznie…” ?ukasz Skalski, Wiceprezes Concept Publishing Polska

Referencje – Real Management S.A.

„…Has?o reklamowe wybrali?my ju? po pierwszej serii propozycji. Teksty reklamowe by?y napisane na wysokim poziomie, dobrze uwypuklaj?ce najwa?niejsze zalety lokalizacji i obiektów… ” Eliza Wielgus, Marketing & Commercialization Manager Real Management S.A.

Referencje – AZ.pl

„….Z zaskoczeniem wybrali?my dla produktu nazw? ju? po pierwszej serii propozycji; podobnie by?o z has?em reklamowym, równie? na które zdecydowali?my si? ju? po pierwszej serii przedstawionych propozycji…”

Referencje – Stara Wędzarnia

„…Efekt ko?cowy daleko przekroczy? nasze oczekiwania. Publikacja rozesz?a si? z miejsca i us?yszeli?my naprawd? mnóstwo ciep?ych s?ów w uznaniu jej jako?ci…. ” Anna Olewnik-Miko?ajewska, prezes zarz?du ZM Olewnik-Bis

Referencje – Morizon S.A.

„…propozycje by?y zgodne z wytycznymi i spe?nia?y nasze wymagania… mo?emy poleci? Pana Banasika jako solidnego kontrahenta …. ” Boles?aw Drapiela, Prezes Zarz?du

Referencje – Nanolex

„…Wszystkie prace zosta?y wykonane solidnie i terminowo z zachowaniem szczególnej dba?o?ci o szczegó?y…. ” Konrad P?kacki, Country Manager

Nowe referencje

Kompletna reorganizacja i dodanie kilku nowych, mi?ych s?ów na podstron? z referencjami.

Referencje – SM Arka

„…Tomek napisa? wszystkie teksty na stron? internetow? www.arka.wroc.pl. Zaproponowa? nam równie? bardzo interesuj?ce propozycje hase? reklamowych… ” Wit Bensari, Prezes Zarz?du SM Arka

Referencje – NBP

„…Prace zosta?y wykonane zgodnie z umow? i odebrane przez Zamawiaj?cego bez zastrze?e?… ” Andrzej Jaszczuk, Naczelnik Wydzia?u Komunikacji Internetowej NBP

Referencje – Powerplant

„…Wspó?pracujemy od 2008 roku. Dotychczas zrealizowali?my wspólnie liczne projekty dla takich marek jak UPC, Lunch Service, wydawnictwo Beck, InSafe oraz Vichy… ” Micha? Zwierzchowski, w?a?ciciel Powerplant.pl

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding