Krótka, paranaukowa analiza syndromu ATFPB – choroby (jak s?dz?) cz?sto wyst?puj?cej w ?rodowisku twórców reklamy, zw?aszcza w?ród kreatywnej cz??ci pracowników tej bran?y: copywriterów, art directorów, group headów, dyrektorów kreatywnych itp.

?ród?o i przenoszenie choroby
Przenoszona drog? papierow? lub elektroniczn? jako bakteria obecna w briefach kreatywnych kampanii reklamowych. Bakteria wraz z briefem przechodzi „z r?k do r?k” zara?aj?c wszystkich czytaj?cych brief.

Stadium 1 choroby
Odprawa, briefieng, ewentualnie innego typu spotkanie propagandowo/motywuj?ce kreatywnych do wzmo?onej pracy. Spotkania te mo?na stre?ci? w s?owach „Zróbcie co? zajebistego!”. To stadium choroby jest jeszcze bezobjawowe.

Stadium 2 choroby
Pierwsze objawy: nerwica, wzmo?one palenie papierosów, tudzie? korzystanie z innych u?ywek. W przypadkach zaawansowanych objawia si? dodatkowymi briefingami propagandowo/motywuj?cymi i jeszcze wi?kszym stresem.

Stadium 3 choroby
Nast?puje po wys?uchaniu diagnozy dyrektora kreatywnego, ?e projekt nie jest do?? „twisted”, „catchy”, ?e jest juniorski, zbyt prosty, ?e nie zdob?dziemy nim ?adnej nagrody i w ogóle jest do bani. To stadium choroby obfituje my?lami o rzuceniu pracy i rozpocz?ciu prostego ?ycia – np. motywuje do z?o?enia CV na posad? pastuszka w jakiej? niewielkiej wiosce w górach. Finalnie objawia si? jeszcze wi?ksz? liczb? pracy, nerwów i wspomagaczy.

Stadium 4 choroby
Chwilowe os?abienie dzia?ania choroby po triumfalnych s?owach dyrektora kreatywnego „Macie to!”. Objawami jest g??boka ulga, czasowe odstawienie u?ywek i my?li o zmianie pracy.

Stadium 5 choroby
Zbyt skomplikowane i zmienne ?eby je opisywa?, zale?y bowiem od opinii klienta o koncepcjach. Objawy mog? by? wszelakie – do totalnego do?a po górnolotny entuzjazm.

Stadium 6 choroby – finalne – syndrom ATFPB
Przychodzi po wprowadzeniu poprawek przez klienta. Stadium 6 najbardziej zauwa?alne w dniu premiery reklamy. Nie zawsze objawia si? syndromem ATFPB, jest to jednak cz?sty przypadek.

Sam syndrom ATFPB werbalizuje si? podczas ogl?dania „swojego” billboardu/spotu TV/innych formatów. Objawy zbli?one s? u wszystkich chorych, bez wzgl?du na agencj?-nosicielk?. W niektórych przypadkach towarzysz? mu s?owa; „O kurwa!”, ale tylko u m?odych osobników; nie wyst?puj? one u osób uodpornionych, które wielokrotnie przechodzi?y ju? syndrom ATFPB. Sam syndrom ATFPB to po prostu nieskomplikowana refleksja; „A Takie Fajne Pomys?y By?y”. Mi?ego chorowania!