referencje

Wybrane referencje za zrealizowane przeze mnie projekty reklamowe oraz copywriterskie.


„…przekonani o profesjonalizmie i do?wiadczeniu Pana Banasika rekomendujemy go jako profesjonalnego kontrahenta w zakresie us?ug copywritingu.”
Ma?gorzata Gizicka, JSK Architekci Sp. z o.o.

Pe?ny wpis: referencje JSK Architekci

„…Szukaj?c copywritera do stworzenia nazwy nowego operatora Internet + TV + telefon, zwrócili?my uwag? na kilka nazw znajduj?cych si? w portfolio Tomasza Banasika…”
Tomasz Lesiuk, prezes zarz?du INDEMAR

Pe?ny wpis: referencje INDEMAR

„…Tomek trafi? idealnie w punkt, tworz?c tre?ci lekkie, nieprzegadane, ciekawe oraz ?wietnie t?umacz?ce ide? Family Office…”
Kornel Dybul, Prezes Zarz?du

Pe?ny wpis: referencje Invest Secure

„…Wspó?praca przebiega sprawnie, terminowo, w przyjaznej atmosferze oraz bardzo merytorycznie. Wszystkie przedstawione propozycje i tre?ci s? dobrze przemy?lane, silne strategicznie i b?yskawicznie przyci?gaj? uwag?…”
Ewa Urynowicz, Marketing Specialist, ATS Display

pe?ny wpis: referencje ATS Display

„… Polecamy Tomka Banasika jako sprawnego copywritera, który ma pomys?y, wiedz?, ?atwo?? pisania i lu?ny, sympatyczny styl wspó?pracy …”
Micha? Soba?ski, w?a?ciciel agencji M Promotion

pe?ny wpis: referencje M Promotion

„…Przed rozpocz?ciem regularnej wspó?pracy z Tomkiem zlecali?my próbne teksty wielu innym copywriterom… Dopiero Tomek idealnie wywa?y? proporcje pomi?dzy lekkim stylem pisania, biznesowym s?ownictwem i fachowymi informacjami…”
Marcin Pasierbi?ski, w?a?ciciel e4www

pe?ny wpis: referencje – teksty eksperckie

„…Tomek realizowa? projekty m.in. dla klientów: PKO BP, Pionieer Pekao Investments, Biedronka, Kompania Piwowarska S.A., Citibank, Kamis, Play, VOX, Lee Cooper i wielu innych. Wszystkie realizacje by?y kreatywne, bardzo silne merytorycznie i strategicznie…”
?ukasz Skalski, Wiceprezes Concept Publishing Polska

pe?ny wpis: referencje creative group head

„…Has?o reklamowe wybrali?my ju? po pierwszej serii propozycji. Teksty reklamowe by?y napisane na wysokim poziomie, dobrze uwypuklaj?ce najwa?niejsze zalety lokalizacji i obiektów… ”
Eliza Wielgus, Marketing & Commercialization Manager Real Management S.A.

pe?ny wpis: referencje Real Management S.A.

„….Z zaskoczeniem wybrali?my dla produktu nazw? ju? po pierwszej serii propozycji; podobnie by?o z has?em reklamowym, równie? na które zdecydowali?my si? ju? po pierwszej serii przedstawionych propozycji…”
Albert Jerka, prezes AZ.pl

Pe?ny wpis: referencje AZ.pl

„…Efekt ko?cowy daleko przekroczy? nasze oczekiwania. Publikacja rozesz?a si? z miejsca i us?yszeli?my naprawd? mnóstwo ciep?ych s?ów w uznaniu jej jako?ci…. ”
Anna Olewnik-Miko?ajewska, prezes zarz?du ZM Olewnik-Bis

Pe?ny wpis: referencje Stara W?dzarnia

„Prezentowane propozycje (nazw) by?y zgodne z wytycznymi i spe?nia?y nasze wymagania …. ”
Boles?aw Drapiela, Prezes Zarz?du Morizon S.A.

Pe?ny wpis: referencje Morizon

„…Wszystkie prace zosta?y wykonane solidnie i terminowo z zachowaniem szczególnej dba?o?ci o szczegó?y…. ”
Konrad P?kacki, Country Manager, Nanolex Car Care

Pe?ny wpis: referencje Nanolex

„Pan Tomasz realizuje projekty namingowe dla marek produktowych oraz B2B firmy Pamapol oraz dla brandu Cenos… Nazwy zawsze s? interesuj?ce, merytorycznie omówione i zgodne z ustaleniami…”
Robert Szataniak, Dyrektor ds Marketingu i Rozwoju, Pamapol

Pe?ny wpis: referencje Pamapol

„…Wspó?praca przebiega?a sprawnie, szybko i merytorycznie, a przedstawione propozycje by?y interesuj?ce i zgodne z briefem…”
Micha? Bichniewicz, Cz?onek Zarz?du, Brog Media Biznesu

Pe?ny wpis: referencje Brog Media Biznesu

„…Wspó?pracujemy od 2008 roku. Dotychczas zrealizowali?my wspólnie liczne projekty dla takich marek jak UPC, Lunch Service, wydawnictwo Beck, InSafe oraz Vichy… ”
Micha? Zwierzchowski, w?a?ciciel Powerplant.pl

Pe?ny wpis: referencje Powerplant

„…Tomek napisa? wszystkie teksty na stron? internetow? www.arka.wroc.pl. Zaproponowa? nam równie? bardzo interesuj?ce propozycje hase? reklamowych… ”
Wit Bensari, Prezes Zarz?du SM Arka

Pe?ny wpis: referencje SM Arka

„…Prace zosta?y wykonane zgodnie z umow? i odebrane przez Zamawiaj?cego bez zastrze?e?… ”
Andrzej Jaszczuk, Naczelnik Wydzia?u Komunikacji Internetowej NBP

Pe?ny wpis: referencje Narodowy Bank Polski

„…Wszystkie teksty zosta?y wykonane starannie, sumiennie i profesjonalnie… ”
Dariusz Radulski, Dyrektor Zarz?dzaj?cy, Kancelaria Corpus Iuris

Pe?ny wpis: referencje Corpus Iuris

Oferta: branding | copywriting | naming

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding