Redaktor naczelny – przyjemnie brzmi?ce stanowisko. I o ciekawym zakresie obowi?zków. Mia?em przyjemno?? poprowadzi? na tym stanowisku kilka projektów, równie? nagradzanych, a dok?adnie:

Magazyn euro<26 – czasopismo zwi?zane z mark? m?odzie?owych kart zni?kowych. 120 000 nak?adu
Big Star Magazine – czasopismo zwi?zane z mark? odzie?ow?. 60 000 nak?adu
Ciao! Iveco Magazine – czasopismo zwi?zane z bran?? motoryzacyjn?.  3500 nak?adu

Zakres obowi?zków:
– Nadzór nad pe?nym procesem powstawania czasopisma
– Nadzór nad bud?etem kolejnych numerów pisma
– Zlecanie dziennikarzom tekstów oraz ich pó?niejsza redakcja
– Koordynacja prac grafików, fotoedytorów, specjalistów dtp.
– Pilnowanie terminów, jako?ci i setki innych drobiazgów