Programistyczny copywriting dla Soldevelo

Wiele fachowych, reklamowo-programistycznych tre?ci. Dla Polsko-Ameryka?skiej firmy programistycznej Soldevelo tworz? tre?ci od marca 2017 i ju? jest ich kilkana?cie naprawd? wymagaj?cych. Opisy j?zyków programowania czy czysto technologicznych aspektów oferty firmy programistycznej to… nie?atwy copywriting. Dla Soldevelo, przez kilka ostatnich tygodni przygotowa?em teksty na temat C Sharp, PHP, UX, Ekspertyz Technicznych, Agile, Java, Ruby, Obs?ugi i […]

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Obecnie właściciel agencji brandingowej NIPO.PL.

Wiele fachowych, reklamowo-programistycznych tre?ci. Dla Polsko-Ameryka?skiej firmy programistycznej Soldevelo tworz? tre?ci od marca 2017 i ju? jest ich kilkana?cie naprawd? wymagaj?cych.

Opisy j?zyków programowania czy czysto technologicznych aspektów oferty firmy programistycznej to… nie?atwy copywriting. Dla Soldevelo, przez kilka ostatnich tygodni przygotowa?em teksty na temat C Sharp, PHP, UX, Ekspertyz Technicznych, Agile, Java, Ruby, Obs?ugi i Wsparcia, Baz danych, Pythona, Android, iOS, Mobile, Wydajno?ci itp. Du?o, fachowo i wg konsekwentnie powtarzanej konstrukcji. Poni?ej niewielki fragment (wi?cej mo?na poczyta? na stronie soldevelo.com); leady przyk?adowych, trzech opisów j?zyków programowania – zarówno w wersji j?zyka polskiego, jak i w angielskich t?umaczeniach:

PYTHON

PYTHON to dynamika. Napisano w nim nie tylko Youtube, Google App Engine, Instagrama ale te? np. protoko?y zarz?dzania kontrol? startow? wahad?owców NASA. Powody s? co najmniej dwa: produktywno?? i szybkie implementowanie nowych funkcjonalno?ci. Kod PYTHONa jest po prostu elastyczny; ?atwo go rozszerza? i aktualizowa?…

RUBY

RUBY to równowaga. Jego twórca – Yukihiro Matsumoto wybra? to, co najlepsze z m.in. Perla, CLU czy Smaltalka, aby stworzy? obiektowy j?zyk, który jest jak japo?skie zen; pe?en swobody w poszukiwaniu w?asnej drogi i d??enia do idealnej sk?adni. W j?zyku tym wszystko jest obiektem; nawet liczby – nie ma tutaj typów prostych.

JAVA

JAVA to czas. Dok?adniej; krótki czas do momentu wdro?enia. Intuicyjno?? tego j?zyka sprawia, ?e w oddelegowanym do projektu teamie mog? by? programi?ci o ró?nym do?wiadczeniu – dzi?ki temu radykalnie mo?emy przyspieszy? proces kodowania. Inaczej mówi?c, JAVA to ?wietny wybór, gdy goni? nas terminy; gdy celem jest jak najszybsza publikacja lub wdro?enie programu.

Wersje angielskie wszystkich, dostarczonych Soldevelo tekstów zrealizowane zosta?y przez zaufanego t?umacza, jako element kompleksowej oferty copywriterskiej. T?umaczenia powy?szych, krótkich fragmentów poni?ej:

PYTHON

PYTHON means dynamics. This language has been used to build not only YouTube, Google App Engine, and Instagram but also the protocols managing the launch control in NASA space shuttles. There are at least two reasons: productivity and quick implementation of new functionalities. PYTHON code is simply flexible and easy to expand and update…

RUBY

RUBY means balance. Its creator, Yukihiro Matsumoto, chose the best that languages, such as Perl, CLU, and Smalltalk, have to offer in order to create an object-oriented language that resembles a Japanese Zen, giving you full freedom to find your own way and pursue the ideal syntax. In this language, everything is an object, even numbers – there are no primitive types, at all…

JAVA

JAVA means time. More precisely – a short implementation time. The intuitiveness of the language makes it possible to assign developers with different experience level to the project and thus dramatically speed up the development process. In other words, JAVA is a great choice when we are under time pressure, when the goal is to publish or implement the program as quickly as possible…

Tagi: , , ,

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding