Naming, a wolne domeny

W namingu – tworzeniu nazw, wp?yw na koszt nazwy ma nie tylko liczba propozycji, ale te? rodzaj linearnej domeny internetowej, jak? nazwa ta ma posiada?. Dlaczego? Mo?e na pocz?tek; domena linearna to taka, która 1:1 odwzorowuje nazw? firmy, np.: NIPO – NIPO.PL, Animowany – Animowany.pl, Mycha – Mycha.eu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby marki posiada?y domeny […]

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Obecnie właściciel agencji brandingowej NIPO.PL.

W namingu – tworzeniu nazw, wp?yw na koszt nazwy ma nie tylko liczba propozycji, ale te? rodzaj linearnej domeny internetowej, jak? nazwa ta ma posiada?. Dlaczego?

Mo?e na pocz?tek; domena linearna to taka, która 1:1 odwzorowuje nazw? firmy, np.: NIPO – NIPO.PL, Animowany – Animowany.pl, Mycha – Mycha.eu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby marki posiada?y domeny nielinearne; przyk?adem mo?e by? tu marka Play, której strona przez wiele lat funkcjonowa?a pod domen? playmobile.pl. Jednak, ze wzgl?du na ?atwo?? zapami?tania zestawu nazwa+domena, to domeny linearne s? najbardziej warto?ciowe. A co za tym idzie – wp?ywaj? na warto?? samej nazwy.

Im trudniejsza domena, tym wi?cej pracy copywritera

Je?li chodzi o rodzaje domen internetowych, to tutaj ró?ny koszt dla ró?nych domen, wynika wprost z nak?adu pracy. Przyk?adowo:
a) je?li wolna ma by? dowolna domena, w tym .com.pl, .net.pl (najprostsze do znalezienia, bo jest du?a szansa, ?e „która? wolna si? trafi”), wówczas z wynotowanych propozycji nazw, przez brak wolnej domeny odpada niewiele: 10-20% wst?pnie zanotowanych i przekazanych do weryfikacji pomys?ów na nazwy,
b) je?li wolna ma by? dowolna z trzech domen: .eu, .com lub .pl – przez brak wolnych domen odpada jakie? 40-50% zanotowanych pomys?ów na nazwy,
c) je?li wolna ma by? wy??cznie domena .pl lub .com – przez brak wolnych domen odpada jakie? 60-70% zanotowanych pomys?ów na nazwy,
d) je?li wolna ma by? wy??cznie domena .com – przez brak wolnych domen odpada jakie? 90-95% zanotowanych pomys?ów na nazwy.

Jak ?atwo policzy?, w przypadku nazwy z woln? domen? .com, niezb?dne jest przygotowanie co najmniej 10 razy wi?cej pomys?ów, ni? na nazw? z dowoln? domen?. Odrzucenie podczas weryfikacji dost?pno?ci domen nie 5, ale 90 dobrych pomys?ów, przek?ada si? na nak?ady pracy, a wi?c – musi mie? odzwierciedlenie w ko?cowej cenie.

1 nazwa ze 100 pomys?ów? Raczej: 1 z 500

Matematycznie wygl?da to mniej wi?cej tak, ?e na jedn? seri? propozycji nazw z woln? domen? .pl (w 1 serii propozycji przedstawiamy minimum 5 koncepcji nazw), na poziomie notatek mamy oko?o 30-40 pomys?ów na nazwy. Dodajmy: jest to 30-40 pomys?ów wst?pnie ocenionych jako dobre (pomys?y ocenione jako nieatrakcyjne, wykre?lane s? wcze?niej – na etapie roboczych notatek). Nast?pnie selekcjonujemy je pod k?tem dost?pnych domen i spo?ród tych, które maj? wolne domeny, wybieramy 5-7 najlepszych do opisania w prezentacji.

W sytuacji, w której wymagana jest wy??cznie domena .com, aby finalnie wyselekcjonowa? 5 propozycji nazw, na poziomie notatek przekazanych do analizy musimy mie? ju? oko?o 100 pomys?ów na nazwy. Zazwyczaj 80 do 90 z nich odpadnie na etapie weryfikacji dost?pno?ci domen i baz online UPRP, a z pozosta?ych kilkunastu, w prezentacji dla klienta, ponownie: opisujemy tylko 5 do 7 najlepszych propozycji.

Mycha_wizual_logo_sm

Tagi: , , , ,

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding