Kancelaria Corpus Iuris – teksty ofertowe

Teksty na stron? www kancelarii prawnej. Blisko trzydzie?ci opisów produktów z oferty windykacyjnej Grupy Corpus Iuris. Teksty z za?o?enia tymczasowe: mia?y dok?adnie pokazywa? zakres dzia?alno?ci kancelarii podczas wprowadzanych zmian wizerunkowych. Obecnie portfolio us?ug Grupy zosta?o uproszczone do bardziej kompleksowych dzia?a?. brief: teksty wyra?nie marketingowe, komercyjne target: B2B teksty: Tomasz Banasik rok: 2006 klient: www.corpusiuris.pl agencja: […]

Teksty na stron? www kancelarii prawnej. Blisko trzydzie?ci opisów produktów z oferty windykacyjnej Grupy Corpus Iuris. Teksty z za?o?enia tymczasowe: mia?y dok?adnie pokazywa? zakres dzia?alno?ci kancelarii podczas wprowadzanych zmian wizerunkowych. Obecnie portfolio us?ug Grupy zosta?o uproszczone do bardziej kompleksowych dzia?a?.

brief: teksty wyra?nie marketingowe, komercyjne
target: B2B
teksty: Tomasz Banasik
rok: 2006
klient: www.corpusiuris.pl
agencja: zlecenie indywidualne

D?ugoterminowe nadzorowanie wierzytelno?ci.

D?u?nik, z którym wygra?e? proces nagle znikn??? Ukrywa maj?tek i prowadzi dzia?alno?? na kogo? z rodziny? Mo?emy monitorowa? jego d?ugi nawet kilkana?cie lat, czekaj?c na dogodny moment by je odzyska?.

Je?eli d?u?nik rzeczywi?cie nie posiada maj?tku, toczy si? wobec niego post?powanie karne lub nagle wyjecha? za granic?, nie znaczy to, ?e nale?y od razu zrezygnowa? z mo?liwo?ci ?ci?gni?cia od niego d?ugu. D?ugoterminowe nadzorowanie wierzytelno?ci polega na monitorowaniu nale?no?ci, nie dopuszczaniu do ich przedawnienia i oczekiwaniu na odpowiedni moment, by ponownie przypomnie? o d?ugach. W wyniku takich dzia?a? d?u?nicy cz?sto podpisuj? ugod? i sp?acaj? nale?no?? w ratach roz?o?onych na okre?lony okres czasu.

Co zyskujesz korzystaj?c z d?ugoterminowego nadzorowania wierzytelno?ci?
– Szans? na odzyskania d?ugu nawet w pozornie beznadziejnych sytuacjach
– Kontynuowanie procesu windykacji po wyczerpaniu wszystkich standardowych metod odzyskiwania wierzytelno?ci

Pakietowa obs?uga wierzytelno?ci.

Chcesz zleci? nam prowadzenie du?ej ilo?ci pojedynczych spraw? Oczekujesz kompleksowego potraktowania wszystkich d?ugów, które mamy odzyska? dla Twojej firmy? Klientom szukaj?cym przede wszystkim pewnych i kompletnych rozwi?za? oferujemy pakietow? obs?ug? wierzytelno?ci.

Pakietowa obs?uga spraw to us?uga przewidziana dla naszych najwi?kszych partnerów. W ramach tej us?ugi oferujemy ca?kowicie indywidualne zasady wspó?pracy. Mo?e si? w niej zawiera? zarówno kompleksowe prowadzenie sprawy jednego d?ugu jak i odzyskiwanie ich wi?kszych ilo?ci. Cz??? z Twoich wierzytelno?ci (albo nawet ca?o??) mo?emy odkupi?, aby? móg? szybko odzyska? ?rodki finansowe. W ramach pakietowej obs?ugi wierzytelno?ci oferujemy du?e upusty cenowe w porównaniu z pojedynczymi us?ugami z cennika standardowego.

Co zyskujesz korzystaj?c z pakietowej obs?ugi wierzytelno?ci?
– Kompleksow? obs?uga wszystkich wskazanych przez Ciebie wierzytelno?ci
– Przyjmowanie spraw bez minimalnej warto?ci d?ugu
– Oszcz?dno?? w porównaniu do zakupu poszczególnych produktów z naszej oferty osobno
– Ca?kowicie indywidualne podej?cie do klienta
– Mo?liwo?? negocjacji warunków umowy i znaczne upusty cenowe

itp.

Tagi:

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding