Kilka opisów edukacyjnych zabaw dla ma?ych dzie?mi przygotowanych na stron? UPC w ramach dzia?a? zwi?zanych z organizacj? insafe. 

brief: opisowo,
target: rodzice-internauci
rok: 2008
klient: UPC/insafe
agencja: Powerplant

przyk?adowy tekst:

Jedziemy na safari

Od wyprawy w g??b Afryki dzieli nas dos?ownie kilka kroków. Przynajmniej w wyobra?ni dziecka. Zbudujmy wi?c kryjówk? i obserwujmy z niej dzikie zwierz?ta.

Ka?dy prawdziwy ?owca przygód przed wyruszeniem na safari zak?ada baz? wypadow?. Dlatego postawmy namiot po?rodku pokoju. Niekoniecznie musi by? to prawdziwy namiot – wystarcz? dwa krzes?a na oparcia których zarzucimy koc. To b?dzie nasza kryjówka – b?dziemy z niej nas?uchiwa? lub wypatrywa? dzikich zwierz?t. Je?eli wej?cie b?dzie zas?oni?te – ws?uchujmy si? w odg?osy d?ungli. Ka?dy d?wi?k dochodz?cy do nas spoza namiotu mo?emy t?umaczy? dziecku, opowiadaj?c przy okazji o tym, jak zachowuje si? dane zwierz?. Wtedy chrapi?cy tata stanie si? na chwil? wielkim hipopotamem, a piszcz?ca mama wyj?tkow? odmian? barwnego ptaka.

Je?eli wej?cie b?dzie ods?oni?te, przy?ó?my d?onie do oczu udaj?c, ?e trzymamy w nich lornetki i…. wypatrujmy zabawkowych zwierz?t, które wcze?niej poustawiali?my w ró?nej odleg?o?ci od namiotu. O! Tam daleko! Na ko?cu pokoju! Przecie? tam do skoku czai si? tygrys!

Rozwijamy u dziecka:
wyobra?ni?
wiedz? o zwierz?tach