G?ówny tekst promocyjny firmy Hardtec z Wroc?awia; przygotowany do katalogu firm wydawanego przez Dolno?l?sk? Izb? Gospodarcz? oraz na jej stron? www.


brief
: dynamicznie, reklamowo
target: B2C
rok: 2008
agencja: zlecenie indywidualne
klient: Hardtec

Hardtec – soulutions for business

Dba?o?? o biura mamy we krwi. Prowadzimy sprzeda? dobrej jako?ci materia?ów eksploatacyjnych, sprz?tu, galanterii i artyku?ów biurowych. Jeste?my autoryzowanym dealerem sprz?tu biurowego KonicaMinolta w Polsce. Dostarczamy naszym klientom m.in. nowoczesne kserokopiarki cyfrowe – zarówno czarno/bia?e, jak i kolorowe. Dostarczamy je zarówno do MSP jak i do du?ych korporacji. Ale do biznesu podchodzimy uniwersalnie. D??ymy do kompleksowego wspierania dzia?a? naszych klientów. Podstaw? naszego sukcesu jest wspólna praca pi?ciu g?ównych dzia?ów firmy:

  • dzier?awa i sprzeda? urz?dze? marki KonicaMinolta
  • kompleksowe wyposa?enie i zaopatrzenie biura
  • poligrafia oraz druk wszelkiego rodzaju (równie? wielkoformatowy)
  • dystrybucja gad?etów reklamowych
  • kreacja materia?ów reklamowych

Bardzo ?wie?ym, bardzo zdolnym i bardzo kreatywnym dzia?em Hardtec jest ostatni z wymienionych – agencja reklamowa oferuj?ca us?ugi full service. ?wietnie czujemy si? w dzia?aniach ATL, ambient i BTL, zw?aszcza takich, które wymagaj? przygotowania materia?ów drukowanych. Projektami reklamowymi mo?emy zaopiekowa? si? od pocz?tku do ko?ca; od wymy?lenia has?a, zaprojektowania Corporate Identity, przygotowania tekstów i koncepcji kreatywnej a? po ostateczny druk na naszych, nowoczesnych maszynach.

Mo?liwo?ci mamy du?e: wykonamy ka?d? us?ug? w ka?dej technice druku – offset, sitodruk, druk cyfrowy. W najbli?szej przysz?o?ci naszym klientom udost?pnimy te? kolejne dwa rozwi?zania dla biznesu – logistyk? oraz gospodark? odpadami w firmie.