G?ówny claim firmy oraz broszura wizerunkowa przygotowane dla dewelopera Genfer Homes.

brief: luksusowe mieszkanie – dobra inwestycja kapita?u
target: wysokie zarobki, businessmani
rok: 2008
klient: Genfer Homes
agencja: West Group

Cel claimu: pewno?? siebie, podkre?lenie jako?ci, do?wiadczenia i du?ego, mi?dzynarodowego kapita?u.

Claim:

Genfer Homes
konstruktywnie najlepsi

fragmenty tekstów:

Genfer Homes

Klienci którzy ju? wybrali Genfer Homes podkre?laj?, ?e ich zainteresowanie przyku?o kilka charakterystycznych cech naszych inwestycji:

nowoczesne rozwi?zania technologiczne
ciekawa architektura
bardzo atrakcyjne lokalizacje budynków
funkcjonalno??
wysoki standard wyko?czenia nieruchomo?ci

Dbamy o to, aby ka?dy z tych atutów by? doskonale widoczny we wszystkich projektach sygnowanych mark? Genfer Homes. Do?wiadczenie, profesjonalizm i wsparcie pot??nej grupy kapita?owej daj? naszym klientom poczucie bezpiecze?stwa i pewno??, ?e ka?da z naszych inwestycji jest znakomit? lokat? ?rodków finansowych.

Norweska precyzja

Jeste?my pierwsz? polsk? firm? (i jedn? z niewielu w Norwegii) która posiada presti?owy certyfikat Central godjent – uprawniaj?cy do dzia?ania jako generalny wykonawca na terenie Królestwa Norwegii. Jest on dowodem wysokiej jako?ci us?ug budowlanych: zdoby? uznanie w oczach Norwegów potrafi? tylko najlepsi.

W Norwegii od dawna jeste?my uznan? mark?, która skutecznie konkuruje z krajowymi potentatami. Wi?kszo?? naszych inwestycji powsta?o w rejonie koncentruj?cym rynek paliwowy Skandynawii – Stavanger, Haugesund i okolicach. Projekty w Odda, Kalvatre czy Karmsund w ca?o?ci zosta?y wykonane przez Genfer Homes – wraz z wewn?trzn? infrastruktur? i ma?? architektur?. W sumie na terenie Norwegii oddali?my ju? do u?ytku oko?o 250 apartamentów. Nawet poza sezonem pracuje tutaj co najmniej stu naszych pracowników.