cennik

Finalny koszt zlecenia uzale?niony jest w od czasu po?wi?conego na jego realizacj? – st?d wycena projektu zale?na jest od etapu, na którym zostanie on zaakceptowany.

Poni?ej prezentuj? ramowy cennik us?ug copywriterskich.
WA?NE: poni?szy cennik mo?na traktowa? jako obowi?zuj?cy dla firm z sektora M?P. Pola ekspozycji w przypadku du?ych korporacji s? wi?ksze, dlatego te? indywidualne wyceny dla du?ych przedsi?biorstw realizuj? na podstawie przes?anych zapyta?.


Naming


Naming – tworzenie chwytliwych nazw firm, us?ug i produktów. Równie? z wolnymi domenami .pl, .com. Dost?pno?? wszystkich proponowanych nazw jest wst?pnie sprawdzana w bazach online Urz?du Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Ceny namingu zaczynaj? si? od 2000 zl+VAT za zaakceptowan? nazw?.

Szczegó?owy cennik oraz dok?adne warunki realizacji zlece? namingowych znajduj? si? tutaj: naming – oferta

Has?a reklamowe

Slogan/has?o reklamowe – ograniczony zasi?g (regionalnie lub ilo?ciowo)
Akceptacja po 1 serii – 500 z? + VAT
Akceptacja po 2 serii – 700 z? + VAT
Akceptacja po 3 serii – 900 z? + VAT

Slogan/has?o reklamowe – pe?ne prawa emisji
Akceptacja po 1 serii – 1000 z? + VAT
Akceptacja po 2 serii – 1250 z? + VAT
Akceptacja po 3 serii – 1500 z? + VAT

G?ówny claim firmy:
Akceptacja po 1 serii – 1500 z? + VAT
Akceptacja po 2 serii – 1800 z? + VAT
Akceptacja po 3 serii – 2100 z? + VAT
Wa?ne: Ka?da seria propozycji nazw, hase? reklamowych oraz claimów oznacza 5 niezale?nych, wyra?nie ró?ni?cych si? od siebie propozycji.

Teksty reklamowe


Tekst reklamowy
(pojedynczy
, max 1800 znaków): – na foldery, ulotki, strony www – 300 z? +VAT.
Advertorial: do 2500 znaków – dedykowany do publikacji w prasie lub Internecie
– 400 z? + VAT.
Copy i bodycopy reklam prasowych/billboardowych: do 1000 znaków – dedykowany do wykorzystania w layoutach reklam prasowych, billboardowych i Internetowych
– 400 z? + VAT.
Copywriting techniczny: tekst do 1800 znaków – bazuj?cy na zaawansowanym s?ownictwie technicznym, finansowym lub IT
– 400 z? + VAT.

Koncepcje Key Visuali

Print Key Visual
Uniwersalna koncepcja kreatywna Key Visual do wykorzystania w ró?nych mediach drukowanych – billboard, prasa, BTL:
Akceptacja po 1 serii – 1500 z? + VAT
Akceptacja po 2 serii – 1750 z? + VAT
Akceptacja po 3 serii – 2000 z? + VAT

Key Visual 360º
Uniwersalna koncepcja kreatywna Key Visual do wykorzystania w wszystkich mediach wizualnych; TV, Internet, billboard, prasa, BTL:
Akceptacja po 1 serii – 2000 z? + VAT
Akceptacja po 2 serii – 2250 z? + VAT
Akceptacja po 3 serii – 2500 z? + VAT

Scenariusze spotów radiowych

W przypadku spotów radiowych. Ka?da seria oznacza dwa niezale?ne, wyra?nie si? od siebie ró?ni?ce koncepcj? kreatywn? scenariusze.

Spot radiowy 30” lub 15” – pe?ne prawa emisji
Akceptacja po 1 serii – 750 z? + VAT
Akceptacja po 2 serii – 1000 z? + VAT,
Akceptacja po 3 serii – 1250 z? + VAT

Warunki realizacji zlece?

Brief mo?liwie dok?adnie opisuj?cy oczekiwania klienta, grup? docelow?, metody dotarcia i cele jakie mamy osi?gn?? kampani?
Terminy adekwatne do wielko?ci zlecenia (w przypadku terminów ekspresowych mo?liwe uzgodnienie dodatkowego wynagrodzenia za prac? wieczorami)
Jako??. W przypadku rozwi?zania umowy bez przekazania praw do wybranego projektu kreatywnego, za wykonan? prac? licz? 35% docelowej warto?ci kontraktu (uwaga: punkt ten nie dotyczy tekstów reklamowych).
Negocjacje. Wp?yw na ostateczn? cen? ma te? wielko?? zlecenia – w przypadku wi?kszych realizacji (powy?ej 5000 z? + VAT) upust wynosi 7%, dla du?ych zlece? (powy?ej 8000 z? + VAT) – 10%.
Umowa. Prac? zaczynam po podpisaniu umowy zlecaj?cej przygotowanie projektu (wst?pnie mo?e to by? skan podpisanego zlecenia, jednak przed zako?czeniem prac prosz? o dos?anie wersji wydrukowanej).
– Skala. W przypadku kluczowych elementów wizerunkowych (claim, nazwa) du?ych przedsi?biorstw (lub o bardzo du?ej planowanej ekspozycji), powy?sze ceny mog? ulec modyfikacji.

Oferta: branding | copywriting | naming

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding