Blogi

Idealny sposób na wype?nienie strony szybko rotuj?c? tre?ci?, która ze wzgl?du na stylistyk? bloga, mo?e by? l?ejsza j?zykowo, pomy?lana jako narz?dzie tworzenia buzzu w sieci oraz odbiega? od ofertowej tematyki strony. Firmowe blogi posiadaj? cztery g?ówne zalety:

1. skutecznie wzmacniaj? pozycjonowanie contentem,
2. o?ywiaj? stron? cz?sto aktualizowan? tre?ci?,
3. przek?adaj? si? na lojalno?? czytelników, powracaj?cych na stron? po nowe, atrakcyjne wpisy,
4. mog? subtelnie, intertekstualnie lub podprogowo przemyca? tre?ci marketingowe firmy.

Oferta: blogi

  • Styl, tematyka i j?zyk bloga dostosowany do briefu i grupy docelowej
  • Na ?yczenie: zabawa s?owem i niestandardowymi formami gramatycznymi
  • Pozycjonowanie tre?ci?: tematy wpisów uwzgl?dniaj?ce frazy i s?owa kluczowe
  • Na ?yczenie: tworzenie mocnych wpisów o potencjale wirusowym
  • Dowolna tematyka: od czysto rozrywkowej po fachow?
  • Praktycznie dowolnie zaplanowana liczba wpisów miesi?cznie, uzale?niona wy??cznie od przeznaczonego bud?etu

Przyk?adowe realizacje – blogi: Concept Interactive, naming, branding

Koszt: zale?y od wielu elementów; ekspozycji mojego wizerunku (lub jej braku), liczby wpisów miesi?cznie, tematyki i zak?adanej obj?to?ci wpisów, zarz?dzania tre?ci? online, lub tylko przesy?ania tekstów itp.. Krótko mówi?c: do wyceny niezb?dny jest brief lub cho?by ramowe wytyczne.

2013-02-11T16:06:01+00:00

Czas na brief?

Wprawdzie „no brief = no work” to tylko slogan. Ale dużo w nim prawdy. Faktycznie: jakąś kampanię można wymyślić przypadkiem. Ale tylko: „jakąś”. Bez dobrego briefu trudno stworzyć błyskotliwą reklamę. A przecież tylko takie nas interesują, prawda?
Serdecznie zapraszam do przesłania briefu
lub zapytania ofertowego.

Na blogu