Teksty promocyjne prowadz?ce stron? internetow? firmy oferuj?cej kursy angielskiego prowadzone online (za pomoc? komunikatora Skype).

brief
: dynamicznie, m?odzie?owo, merytorycznie
target: m?odzie?, emigracja zarobkowa
rok: 2008
klient: angielskionline.eu
agencja: zlecenie indywidualne

Co?

Angielski dla ka?dego! To nie slogan, to propozycja.

Niewa?ne gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz, ile masz wolnego czasu i jak dobrze znasz j?zyk. Wygodnie i bezstresowo pomo?emy Ci wej?? na dok?adnie taki poziom znajomo?ci angielskiego, jaki jest Ci potrzebny.

Samemu wybierz profil i tematyk? j?zyka jakich chcesz si? uczy?. Mo?esz te? osobi?cie wybra? jego stopie? zaawansowania. Ale mo?esz te? zda? si? na naszego lektora, który po przeprowadzeniu BEZP?ATNEJ lekcji zaproponuje odpowiedni dla Ciebie zakres ?wicze?.

Przyk?adowe profile prowadzonych zaj??;
– General English – praca nad j?zykiem u?ywanym w codziennej komunikacji.
– English for special purposes – lekcje przygotowane pod k?tem DOWOLNEJ, wykonywanej przez Ciebie pracy.
– Business English – styl biznesowy z tematyk? i s?ownictwem odpowiednim dla okre?lonej bran?y.
– Kursy przygotowuj?ce do zdania egzaminów TEOFL, FCE, CAE.
– Lekcje prowadzone w wybranym stopniu zaawansowania.

Gdzie i kiedy?

Bardzo lubimy odpowiada? na te dwa pytania. Gdzie i kiedy? Oboj?tne! Tam gdzie chcesz i wtedy kiedy chcesz!

Nasze zaj?cia opieraj? si? na nast?puj?cym cyklu;
– Bezp?atna lekcja umo?liwia lektorowi ocen? poziomu j?zykowego studenta i poznanie jego oczekiwa? odno?nie profilu nauki.
– Lektor przygotowuje indywidualny plan zaj?? – odpowiedni dla uzgodnionego zakresu tematycznego oraz wybranego poziomu zaawansowania lekcji.
– Lektor przesy?a studentowi (na adres e-mail lub poczt? tradycyjn?) materia?y pomocnicze – pliki tekstowe w formatach pdf lub doc oraz pliki d?wi?kowe w mp3 lub .ram (format odtwarzacza RealPlayer).
– Student wraz z lektorem ustalaj? dogodny termin lekcji.
Podczas lekcji prowadzone s? zadania nawi?zuj?ce do materia?ów wys?anych przez lektora.

Jak ?atwo si? domy?li? z tego schematu, to student decyduje o tym gdzie i kiedy b?dzie si? uczy?. Wystarczy, ?e zaplanuje sobie woln? godzin? i zadba o to, aby mie? w tym czasie dost?p do Skype’a lub telefonu stacjonarnego.

Dlaczego?

Dlaczego warto? Poniewa? nauka online jest skuteczna, niezwykle wygodna oraz – co dla wielu naszych kursantów jest najwa?niejsze – bezstresowa.

Skutecznie:
– Ka?dy z naszych lektorów posiada wykszta?cenie anglistyczne, metodyczne oraz kilkuletnie do?wiadczenie zawodowe.
– Lektor przygotowuje inny profil zaj?? dla ka?dego studenta – w zale?no?ci od jego potrzeb i post?pów w nauce.
– Student zdany przede wszystkim na zmys? s?uchu, musi si? skupi? na rozmowie. Dzi?ki temu w trakcie lekcji jest bardzo silnie skoncentrowany.
– W cenie kursu udost?pniamy liczne, nowoczesne pomoc naukowe w postaci pików tekstowych oraz d?wi?kowych.

Wygodnie:
– Samemu ustalasz harmonogram zaj?? tak, aby nie kolidowa? z Twoimi codziennymi pracami.
– Mo?esz wybra? tak? por? dnia, w której nauka przychodzi Ci najlepiej.
– Nie tracisz czasu na dojazdy do szko?y lub na uczelni?.
– Podczas zaj?? prowadzonych przez Skype, w oknie czata przesy?amy informacje dotycz?ce omawianych tematów. W ten sposób automatycznie powstaje archiwum zawieraj?ce notatki z ka?dej lekcji!

Bezstresowo:
– Nie masz kontaktu wzrokowego z lektorem, co zdecydowanie zmniejsza stres i obawy przed pope?nianiem b??dów.
– Lekcje s? prowadzone indywidualnie, nie w grupach. Dzi?ki temu lektor ma mo?liwo?? wyboru materia?u który ?atwo b?dzie rozwija? Twój stopie? znajomo?ci j?zyka.
– Mo?esz wygodnie usi??? w fotelu lub po?o?y? w swoim ulubionym miejscu i po prostu… rozmawia?.

Nigdzie nie znajdziesz lepszych warunków do nauki ni? w zaufanym, w?asnym „cichym k?ciku”. Korzystaj?c z nauki angielskiego online wystarczy, ?e zabierzesz ze sob? do niego… s?uchawki z mikrofonem.